آزمون کارایی در سطح ضعیف : شاخص شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی دانشگاه الزهراء (س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه الزهراء (س)

10.22034/iaar.2012.104693

چکیده

مقاله حاضر سطح ضعیف کارایی شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از سری زمانی بازده شاخص این شرکتها مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه روشهای مختلف آزمون گشت تصادفی: آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمونهای ریشه واحد ( دیکی – فولر، فیلیپس و پرون، KPSS، دیکی – فولر با روند زدایی GLS ) ، آزمون نسبت واریانس را بکار گرفته و سپس با استفاده از مدل فرایند خود رگرسیون میانگین متحرک (ARIMA)، توانایی پیش بینی سری زمانی مذکور آزمون شده است. نتایج این آزمونها همگی، کارایی در سطح ضعیف این بخش از بازار بورس اوراق بهادار تهران را رد می کند. آزمونهای همبستگی پیاپی و گردش، هر دو نشان داد که تغییرات قیمتی سهام این شرکتها به صورت تصادفی نیست. به طور مشابه، همگی آزمونهای ریشه واحدکه یک شرط لازم برای وجود گشت تصادفی است، نشان داد که سری زمانی مورد مطالعه مانا و از عدم وجود ریشه واحد برخوردار است. نتایج آزمون نسبت واریانس نیز وجود گشت تصادفی در سری زمانی بازده روزانه شاخص مذکور را رد نمود. در نهایت، مدل (ARIMA) توانست قیمت سهام شرکتهای عرضه شده در مطالعه حاضر را با خطای بسیار کم پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها