اثر اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه الزهراء (س)

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه ایلام، ایران

3 دانشجوی کارشناسی کامپیوتر، دانشگاه زنجان، زنجان

10.22034/iaar.2012.104695

چکیده

از لحاظ نظری انتظار می­رود وجود جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی، گسترش و تنوع آن­ها از طریق اثرگذاری بر اندازه، ریسک و پیچیدگی واحد مورد حسابرسی بر حق­الزحمه حسابرسی موثر باشد، اما در این رابطه شواهد کمی مستند شده است. بر این اساس عوامل اثرگذار بر قیمت­گذاری خدمات حسابرسی به همراه معیارهای جریان وجه نقد، اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی غیر سرمایه در گردش به عنوان متغیرهای مستقل و حق­الزحمه خدمات حسابرسی به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. اطلاعات مورد نیاز برای آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش از شرکت­های غیر مالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1382 تا 1387 به دست آمده است. برای آزمون فرضیات از دو مدل رگرسیون تلفیقی و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد بین جریان وجه نقد و حق­الزحمه حسابرسی در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و بین اقلام تعهدی کل، اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی غیر سرمایه در گردش با حق­الزحمه حسابرسی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار و منفی وجود دارد. در میان متغیرهای کنترلی تنها متغیرهای نوع حسابرس، اهرم و کل دارایی­ها رابطه معناداری با حق­الزحمه حسابرسی دارند. ضریب تعیین تعدیل شده تقریبا 46 درصد است. آماره دوربین-واتسون برابر 2.2 است که حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق است.

کلیدواژه‌ها