بررسی اولویت عوامل موثر در پیاده‌سازی و اجرای سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحقیق موردی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، گروه حسابداری، علی آباد کتول، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، گروه مدیریت، علی آباد کتول، ایران

10.22034/iaar.2012.104696

چکیده

برای پیاده­سازی و استقرار سیستم هزینه­یابی مبتنی بر فعالیت عوامل مؤثر زیادی وجود دارد که توجه به آنها باعث افزایش اثربخشی و کارایی چنین سیستم­هایی با کمترین هزینه می­گردد. در این مقاله میزان تاثیر عوامل مختلف در پیاده­سازی و اجرای سیستم هزینه­یابی برمبنای فعالیت در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شیمیایی، مورد بررسی و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)[i] به عنوان یکی از رویکردهای تصمیم­گیری چند معیاره، از لحاظ اهمیت رتبه­گذاری شده است. در این راه ابتدا عوامل اصلی مختلف در چهار گروه کلی عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی و عوامل فنی طبقه­بندی و رتبه­بندی گردید و در مرحله بعد بر اساس تحقیقات قبلی عوامل فرعی مختلف که در زیر مجموعه هر یک از عوامل اصلی قرار گرفته بودند، بررسی و رتبه­گذاری شدند. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک AHP ، اهمیت عوامل سازمانی از سایر عوامل بیشتر و پس از آن به ترتیب عوامل محیطی، فردی و فنی به ترتیب اولویت قرار گرفتند. توجه به اهمیت عوامل موثر در پیاده­سازی و استقرار سیستم­های هزینه­یابی کمک فراوانی برای بکارگیری اثربخش و کارای چنین سیستم­هایی با کمترین هزینه می­باشد.[i] -Analytical Hierarchy Process

کلیدواژه‌ها