بررسی تاثیر محافظه‌کاری و ویژگی‌های ساختاری و عملکردی شرکت بر کیفیت افشا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی و دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده علوم اقتصادی

10.22034/iaar.2012.104697

چکیده

در مبانی نظری حسابداری تاکید فراوانی بر برخوردار بودن اطلاعات افشا شده از ویژگی قابلیت‌اتکا شده است. می‌توان پیش‌بینی کرد محافظه‌کاری حسابداری به عنوان یک زیرویژگی کیفی بتواند نقش بسزایی در افزایش قابلیت‌اتکا و به این ترتیب افزایش کیفیتِ افشای اطلاعات داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد جمع‌آوری و بررسی شواهد تجربی موجود پیرامون تاثیرگذاری محافظه‌کاری حسابداری بر کیفیت افشا است. تجزیه و تحلیل آماری داده‌های مربوط به 111 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال‌های 1383 تا 1386 نشان می‌دهد همزمان با اعمال درجات بالاتری از محافظه‌کاری سطح کیفی افشای انجام شده توسط شرکت نیز افزایش یافته است. این نتایج در شرایطی به دست آمده که تاثیرات متغیرهای مرتبط با ساختار و متغیرهای مرتبط با عملکرد بر کیفیت افشا تحت کنترل و بررسی قرار گرفته است. بنابراین می‌توان گفت شواهد تجربیِ متقاعدکننده موجود، هم‌راستا با مبانی نظری حسابداری، بیانگر تاثیر مستقیم محافظه‌کاری بر کیفیت افشا و گزارشِ اطلاعات مالی هستند.

کلیدواژه‌ها