تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه‌کاری سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/iaar.2012.104698

چکیده

در این پژوهش تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه­کاری سود آزمون شده­است. محافظه­کاری یکی از خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری است که لازم است سود گزارش شده از اندازه متعادلی محافظه­کاری برخوردار باشد. فرضیه­های تحقیق پیش­بینی می­کنند که مدیریت سود، موجب بیش یا کم محافظه­کاری می­شود. همچنین، شرکت­هایی که از حقوق مالکانه بیشتری در ساختار سرمایه خود استفاده کرده­اند، محافظه­کاری بیشتری را در سود خود اعمال می­کنند. به منظور آزمون فرضیه­ها، مقادیر محافظه­کاری سود و اقلام تعهدی اختیاری (به عنوان نماینده مدیریت سود)، برای 303 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387-1381 (در مجموع 1530 مشاهده شرکت-سال) اندازه­گیری شده است. برای آزمون مدل­های تحقیق از روش پانل دیتا و مدل­های رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که نخست، مدیریت سود، صرف نظر از جهت آن، باعث افزایش محافظه کاری می گردد. دوم، شرکت هایی که اقدام به مدیریت سود کاهشی می کنند، سود محافظه کارانه تری را گزارش می کنند که نشان دهنده بیش محافظه کاری است. سوم، شرکت هایی که از طریق اقلام تعهدی مثبت، به مدیریت سود افزایشی مبادرت می ورزند، محافظه کاری کمتری را در گزارشگری خود اعمال می کنند. نهایتاً، ساختار سرمایه نیز بر اندازه محافظه کاری سود تاثیر گذار است. شرکت هایی که در تامین مالی خود بیشتر از حقوق صاحبان سهام استفاده کرده اند محافظه کاری بیشتری را در اندازه گیری سود اعمال کرده اند.

کلیدواژه‌ها