بررسی رابطه ی بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام با کنترل تغییرات غیرمنتظره جریان‌های نقدی آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

10.22034/iaar.2012.104699

چکیده

فرانسیس و همکارانش ] 8 و 9[ طی تحقیق تجربی نشان دادند که کیفیت اقلام تعهدی با هزینه‌ی سرمایه، رابطه‌ی معکوس دارد. اما کُر و همکارانش] 5[ بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام (هزینه ی سرمایه)، رابطهای نیافتند و اظهار کردند شواهدی مبنی بر این که کیفیت اقلام تعهدی توسط بازار در قیمت سهاملحاظ شده باشد، وجود ندارد. با استناد به استدلال های اوگنوا ] 11[ در این مقاله یافتههای کُر و همکاران ] 5[ این طور تفسیر میشود که شرکتهای دارای کیفیت اقلام تعهدی پایین در آینده جریان‌های نقدی غیر منتظره‌ی منفی تجربه می‌کنند و به این دلیل بازده سهام آنها کاهش می‌یابد و بازده بالای مورد انتظار این شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. اما مشابه کُر و همکاران ] 5[ و سایر تحقیقات انجام شده در ایران در این تحقیق نیز با مطالعه‌ی داده‌های مربوط به 185 شرکت طی دوره ی 1377 تا 1386 با کنترل تغییرات غیرمنتظره‌ی جریان‌های نقدی، رابطه‌ی معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام یافت نشد. به طور کلی این مقاله درباره ی بحث رو به رشد رابطه ی بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه‌ی سرمایه، شواهد جدیدی به دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها