سودمندی برآوردهای حسابداری در پیش‏بینی سود و جریان‏های نقدی آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

10.22034/iaar.2011.104709

چکیده

در این پژوهش سودمندی برآوردهای حسابداری در پیش‏بینی سود و جریان‏های نقدی آتی بررسی شده است. اطلاعات صورت های مالی اعم از اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان به طور وسیعی تحت تاثیر برآوردهای مدیریت است. برآوردهای حسابداری از یک سو بالقوه می‏تواند باعث بهبود مربوط بودن اطلاعات مالی شده و از سوی دیگر با محدودیت‏هایی مواجه است که  قابلیت اتکای آنها را با سوال مواجه میکند. در مقاله حاضر سومندی برآوردهای حسابداری در پیش‏بینی معیارهای عملکرد آتی بررسی شده است. در این پژوهش از مدل لِو، سوگینیس و لی [25] برای بررسی سودمندی برآوردهای حسابداری استفاده شده است. بر این اساس، با دو روش پیش‏بینی درون‏نمونه‏ای و پیش‏بینی بیرون‏نمونه‏ای، توان پیش‏بینی برآوردهای حسابداری در پیش‏بینی دو معیار سود، شامل سود خالص و سود عملیاتی، و دو معیار جریان‏های نقدی، شامل جریان‏های نقدی عملیاتی و جریان نقدی آزاد، آزمون شده است. یافته‏ها نشان می‏دهد برآوردهای حسابداری توان محدودی در پیش‏بینی درون‏نمونه‏ای جریان‏های نقدی و سود سال آتی دارد. در پیش‏بینی بیرون نمونه‏ای که آزمون اصلی این پژوهش است،‏ توان‏ مقادیر با وقفه زمانی برآوردهای حسابداری در پیش‏بینی معیارهای عملکرد بررسی شده است. یافته‏ها نشان می‏دهد که توان برآوردهای حسابداری در پیش‏بینی سود آتی محدود است و همچنین برآوردهای حسابداری توان پیش‏بینی جریان‏های نقدی آتی را ندارد.