بررسی تاثیر بازدارندگی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان

10.22034/iaar.2011.104711

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر  میزان بازدارندگی مکانیزم­های حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا مکانیزم­های حاکمیت شرکتی از جمله درصد مالکان نهادی، درصد اعضای غیرموظف در هیات مدیره و نوع حسابرس به­عنوان متغیرهای مستقل و درماندگی مالی به­عنوان متغیر وابسته تعیین گردید که میزان درماندگی بر اساس مدل Z  آلتمن طبقه­بندی شد. از رگرسیون ساده، لجستیک و چند­گانه جهت آزمون فرضیات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 67 شرکت طی سال­های 1384 تا 1388 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­های مطرح شده در این پژوهش، روش "داده­های ترکیبی و مقطعی" است.
یافته­های پژوهش نشان می­دهد که در کل دوره و در تک­تک سالهای پژوهش رابطه معنادار و منفی بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و درماندگی مالی وجود دارد. این یافته­ها همچنین رابطه قابل توجه و معناداری را بین درصد مالکان نهادی و نوع حسابرس  با درماندگی مالی نشان نداد.
 

کلیدواژه‌ها