رابطه محافظه کاری و نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری(P/B) در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد نیشابور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد مشهد

10.22034/iaar.2011.104715

چکیده

نتایج بیشترتحقیق های صورت گرفته در کشورهای مختلف، حاکی از وجود محافظه کاری در گزارشگری مالی و تاثیر این ویژگی بر متغیرهای مختلف مالی است. در این تحقیق با توجه به اهمیت نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری (P/B)،به بررسی رابطه و تاثیر محافظه کاری سود بر این متغیر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای اندازه گیری متغیر محافظه کاری  از تعریف باسو‌‌‌‍[4] و رابطه این متغیر با بازده سهم بهره گرفته شد. طبق تحقیق وی، حساسیت سود به بازده در شرکتهای دارای اخبار بد(شرکتهای با بازده منفی)از شرکتهای دارای اخبار خوب (شرکتهای با بازده مثبت) بیشتر است. بر اساس پیشینه تحقیق ،انتظار می رفت در بورس اوراق بهادار تهران نیز  بین محافظه کاری سود و نسبت (P/B) رابطه معکوس بر قرار باشد. اما نتایج آماری تحقیق ، حاکی از عدم وجود رابطه بین این دو متغیر در بورس اوراق بهادار تهران است. تفکیک اجزاء سود به تعهدی و نقدی وآزمون ارتباط بین محافظه کاری اجزاء سود و نسبت (P/B) نیز حاکی از عدم وجود رابطه بین این متغیر ها ست.

کلیدواژه‌ها