بررسی روند اثر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/iaar.2011.104716

چکیده

یکی از دغدغه‌های اصلی موجود در زمینة پژوهش‌های انجام‌شده در حوزة ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، در رابطه با فرض اساسی تحقیقات مزبور مبنی بر مناسب و نااُریب بودن قیمت بازار به‌عنوان جانشین ارزش بنیادی (ذاتی) می‌باشد. با توجه به شواهد روزافزون ارائه‌شده در ادبیات حوزة مالی رفتاری در خصوص انحراف قیمت بازار سهام از ارزش بنیادی، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به‌کمک الگوی ارزشگذاری سود مازاد و به‌شیوة تجربی نشان داده شود اثر رفتار سرمایه‌گذاران که حاصل تأثیر روزافزون عوامل غیربنیادی بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاران در حوزة قیمت‌گذاری می‌باشد، دارای یک روند افزایشی است و نمی‌توان آن را در پژوهش‌های حوزة ارتباط ارزشی نادیده گرفت.
        نتایج تحقیق حاکی از روند رو به رشد اثر رفتار سرمایه‌گذاران در نزد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی 1378 الی 1387 می‌باشد. بدین ترتیب، مشاهده می‌شود که رفتار سرمایه‌گذاران از جایگاه بااهمیت و تأثیر فزاینده‌ای در ارزشگذاری حقوق مالکان برخوردار است. بنابراین، لازم می‌باشد تا به‌هنگام مطالعه در خصوص تغییرات مربوط بودن اطلاعات حسابداری از منظر ارزشگذاری و سودمندی آن در تصمیم‌گیری‌های این حوزه و به‌منظور اجتناب از گمراه‌کننده بودن نتایج حاصل، عامل مزبور در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها