بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

10.22034/iaar.2011.104720

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل: حجم نقدینگی، واردات، صادرات و تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. این پژوهش اطلاعات مربوط به دوره زمانی 1386-1380 برای 119 شرکت از شرکت­­­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد توجه قرار داده است. به این منظور از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه­ها بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین صادرات با ساختار سرمایه و وجود رابطه معنادار بین حجم نقدینگی، واردات و تولید ناخالص داخلی با ساختار سرمایه، در بازار سرمایه ایران می باشد. علاوه بر آن، نتایج حاکی از آن است که بین تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت معنادار وجود دارد،  در حالیکه بین حجم نقدینگی و واردات  با ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معنادار وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها