ارزیابی اثر بخشی کنترلهای داخلی در یک شرکت سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری و عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه امام حسین (ع)

10.22034/iaar.2011.104721

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی اعمال آزمون در مورد  میزان اثر بخشی کنترل های داخلی در محور های پنجگانه (محیط کنترلی، فعالیتهای کنترلی، ارزیابی ریسک، اطلاعات و ارتباطات، پایش) در شرکت سرمایه گذاری موضوع  پژوهش به منظور ارزیابی میزان استفاده بهینه از منابع اقتصادی ؛ انسانی و اجتماعی تهیه گردیده است.
روش  پژوهش به لحاظ  جمع آوری اطلاعات پیمایشی و به لحاظ تجزیه و تحلیل اطلاعات ؛ توصیفی است که به صورت تکنیک پرسشنامه مصاحبه گونه و استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی اطلاعات مالی و حسابداری شرکت انجام شده است. با توجه به اینکه تحقیق توصیفی است،اساسا"از آماره های مد،  میانه، میانگین و واریانس برای توصیف داده ها استفاده شده است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که ارزیابی اثر بخشی کنترل های داخلی که از طریق اجرای مدلی عملی و با استفاده از طرح  کوزو بدست آمده مورد اطمینان  میباشد.

کلیدواژه‌ها