بررسی ارزش محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی ترازنامه، سود عملیاتی، وجریان های‌نقدی عملیاتی درپیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شاهد تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد کاشان

10.22034/iaar.2011.104722

چکیده

پیش بینی بخش مهمی از فرایند تصمیم گیری است، چون تصمیم گیری، آنچه را که در آینده رخ خواهد داد منعکس می سازد. در تصمیم گیری اقتصادی نیز پیش بینی مالی یک فعالیت معمول است. هر تصمیم اقتصادی، مستلزم انتخاب یکی ازگزینه های مختلف برای رسیدن به هدفی معین، که شامل انتخاب گزینه ای با انتظار برای دریافت منافع بیشتر در آینده می باشد. در تحقیقات گوناگون از ابزارهای متفاوتی برای پیش بینی جریان های نقدی استفاده شده است. در تحقیق پیش رو با رویکردی جدید، محتوای اطلاعاتی اقلام صورتهای مالی اساسی شامل اقلام تعهدی ، سود عملیاتی و جریان های نقدی به تفکیک و ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته تا ارزش محتوای افزاینده اطلاعاتی این صورتهای مالی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی تعیین شود. 
بر اساس یافته های تحقیق که از بررسی داده های 80 شرکت به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش همبستگی مقطعی بدست آمده است، مدل ترکیبی اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی دارای بیشترین محتوای اطلاعاتی جهت پیش بینی می باشد و بعد ازآن مدل ترکیبی سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی ومدل ترکیبی اقلام تعهدی و سود عملیاتی  قرار می گیرند. در ضمن بررسی نتایج مدل های رگرسیون ساده نشان می دهد که اقلام تعهدی برای یش بینی جریان های نقدی فاقد بار اطلاعاتی هستند و سود عملیاتی نیز از بیشترین محتوای اطلاعاتی برخوردار می باشد. 

کلیدواژه‌ها