سرمایه‌گذاران نهادی، سلامت مالی و ارزشگذاری سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه

10.22034/iaar.2011.104723

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سرمایه­گذاران نهادی، سلامت مالی و وزنی را که بازار در زمان ارزشگذاری سهام به سودخالص و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می­دهد صورت پذیرفته است. مطالعات پیشین نشان داده­اند، وزنی را که بازار در زمان ارزشگذاری سهام به سودخالص و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می­دهد تابعی از سلامت مالی شرکت می­باشد بدین صورت که اگر شرکتی دارای سلامت مالی بالایی بوده و در سال جاری سود گزارش نماید، بازار با درنظر گرفتن سلامت مالی و پیش بینی این موضوع که به احتمال زیاد این سود در آینده نیز تداوم خواهد داشت، در هنگام ارزشگذاری سهام به سودخالص نسبت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام وزن بیشتری خواهد داد. از طرف دیگر اگر شرکتی دارای سلامت مالی بالایی باشد ولی در دوره جاری زیان گزارش نماید، بازار با در نظر گرفتن سلامت مالی بالا و تصور اینکه شرکت این وضعیت را در سالهای بعد معکوس نموده و سود گزارش خواهد­ کرد، در هنگام ارزشگذاری سهام وزن بیشتری را برای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در نظر می گیرد. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و سلامت مالی شرکت بوده و نتایج تحقیقات قبلی که بطور خلاصه در بالا ذکر شده را تائید می نمایند.

کلیدواژه‌ها