بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانشیار حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

10.22034/iaar.2011.104724

چکیده

در این پژوهش رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال­های 1383-1387 انتخاب گردیده است. برای برآورد مدل آماری تحقیق روش رگرسیون با استفاده از داده­های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته­های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه منفی بین اندازه شرکت، داراییهای ثابت مشهود و اهرم با وجه نقد نگهداری شده می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که جریان­های نقدی، سودآوری و فرصت­های رشد رابطه مثبتی با وجه نقد نگهداری شده دارند. نتایج این پژوهش می­توانند به واسطه انگیزه هزینه­های معاملات و انگیزه احتیاطی در خصوص نگهداری وجه نقد توضیح داده شوند.

کلیدواژه‌ها