تأثیر سبک شناختی ارزیابان سهام بر ارزیابی و برآورد قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

10.22034/iaar.2011.104725

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سبک شناختی ارزیابان سهام بر ارزیابی و برآورد قیمت سهام می‌باشد. فرضیه‌های تحقیق بر مبنای تقسیم بندی هرمان ویتکین از سبک شناخت می باشد.  تحقیقات نشان داده است که مقدار مستقل از زمینه و وابسته به زمینه، قویترین شواهد مربوط به سبک های شناختی در روان شناسی شخصیت است. افراد وابسته به زمینه، توانایی کمتری برای رسیدن به ادارک و مشاهدات صحیح از طریق نادیده گرفتن زمینه یا بافت دارند، بنابراین ممکن است تحت تأثیر شلوغی، نامربوطی یا اطلاعات مبهم وگیچ کننده قرار گیرد، که هیچ ارتباطی به موضوع تصمیم ندارد.
تصمیم گیرندگان مورد آزمون که کارشناسان و کارگزاران شرکتهای سرمایه گذاری بودند، تحت دو آزمون شامل "آزمون سبک شناخت" و "آزمون برآورد قیمت سهام" قرار گرفتند. آزمون سبک شناخت با استفاده از آزمون اشکال نهفته ویتکین انجام گرفت و بر مبنای آن آزمون شوندگان به دو گروه "مستقل از زمینه" و "وابسته به زمینه" تقسیم شدند. آزمون برآورد قیمت سهام نیز بر اساس پرسشنامه‌ ای خود ساخته مشتمل بر ترازنامه، صورت سود وزیان و خلاصه گزارش حسابرسیِ شش شرکت واقعی انجام گرفت و از آزمون شوندگان خواسته شد، قیمت سهام شرکتهای مربوطه را برآورد کنند. داده‌های بدست آمده از طریق آزمون کای دو پیرسن، درست نمایی ماکزیمم، تحلیل واریانس سه طرفه و آزمون فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن بود که سبک شناختی ارزیابان سهام بر فرایندهای ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری آنها نسبت به قیمت سهام تا حدی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها