بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت بر روی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/iaar.2011.104750

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی­های شرکت بر روی ساختار سرمایه (نسبت بدهی) در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1387 - 1383 است. قبل از تجزیه و تحلیل داده­ها آزمون­­های پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. سپس، از طریق مدل اثرات تصادفی فرضیه­های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق عواملی مانند نسبت آنی (نقدینگی)، نسبت پوشش بهره و رشد شرکت با ساختار سرمایه­ رابطه­ی منفی و معنی­داری دارند. اما، بین ساختار سرمایه و پارامترهایی نظیر اندازه­ی شرکت، رابطه­ی معنی­داری وجود ندارد. افزون بر این، نتیجه­ی تحقیق حاکی از آن است که شرکت­های دارای نسبت بدهی بیش از 50 درصد، در مقایسه با دیگر شرکت­ها، دارای ساختار سرمایه­ی متفاوتی خواهند بود.

کلیدواژه‌ها