تاثیر پیاده‌سازی ارزیابی‌متوازن(BSC) بر عملکرد بنگاه(مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/iaar.2011.104752

چکیده

اگرچه امروزه شاخصهای مالی فراوانی برای ارزیابی شرکتها وجود دارد ولی هنوز مدیران به دنبال ابزارهایی هستند که در مدیریت عملکرد و کنترل اهداف بلندمدت نیز آنان را یاری کند. روشهای نوین در سالهای اخیر چون EFQM، TQM، CED و ... به دنیا معرفی شده است. یکی از روشهایی که استقبال فراوانی از آن صورت گرفت، روش ارزیابی‌متوازن(BSC) می‌باشد. در ارزیابی‌متوازن برای ارزیابی عملکرد نه تنها از شاخصهای مالی استفاده می‌شود بلکه سازمان را از منظر مشتری، فرآیندهای داخلی و رشدویادگیری مورد ارزیابی قرار می‌دهد. با استفاده از این روش، استراتژی‌های سازمان به اهداف استراتژیک در منظرهای ارزیابی‌متوازن ترجمه و عملیاتی می‌شوند. پژوهش پیش‌رو به دنبال آن است که تاثیر پیاده­سازی این روش بر عملکرد شرکتها را از طریق دو فرآیند پیمایشی و بررسی میدانی داده­های واقعی شرکت، در طی دو دوره پنج ساله(قبل از پیاده‌سازی و بعد از پیاده‌سازی) مورد آزمون قرار دهد. در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از شاخصهای ارزش­افزوده اقتصادی(EVA)، بازده داراییها(ROA)، نسبتهای مالی و شاخصهای تدوین شده خود شرکت استفاده گردیده است.

کلیدواژه‌ها