بررسی پایداری و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/iaar.2011.104755

چکیده

سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است که افراد آنها را در هنگام تصمیم گیری مد نظر قرار می‌دهند. اطلاعات مربوط به اجزای سود مهم است و به پیش بینی سود آینده کمک می‌کند. با توجه به اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی آن، هدف این تحقیق بررسی  پایداری و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی سود در شرکت های پذیرفته شدۀ  بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد،  به نحوی که نتایج حاصله از این تحقیق در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و قیمت گذاری آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. سود حسابداری قابل تقسیم  به دو جزء نقدی و تعهدی می‌باشد که در این تحقیق جزءنقدی سود به سه جزء(وجوه نقد نگه داشته شده در شرکت، خالص وجوه پرداختی (دریافتی) به سهامداران و خالص وجوه پرداختی (در یافتی) به بستانکاران ) تفکیک شده است.
نتایج آزمون فرضیات نشان می‌دهد که جزء نقدی نگه داشته شده در شرکت از سایر اجزای نقدی سود باثبات ترمی باشد و سود سال آتی را بهتر تبیین می‌کند، اما سهامداران ثبات این جزء را بیشتر از واقع تخمین می‌زنند و ثبات سایر اجزای نقدی سود را نزدیک به واقعیت پیش بینی  می‌‌کنند.

کلیدواژه‌ها