بررسی تاثیر نتایج روش های تحلیلی بر میزان تلاش حسابرسان در حسابرسی برآوردهای حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22034/iaar.2011.104756

چکیده

     هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر نتایج روش های تحلیلی بر میزان تلاش حسابرسان در حسابرسی برآوردهای حسابداری است. اهداف دیگر شامل بررسی و آزمون اثر تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی حسابرسان (خوش بینی و محافظه کاری در تصمیم گیری) و سطح تجربه آنان بر میزان این تلاش است. روش انجام این تحقیق، روش آزمایشگاهی است که بر این اساس آزمودنی ها به صورت تصادفی  به دو گروه تقسیم و سپس داده های موردنیاز با استفاده از ابزارهای مناسب جمع آوری گردیده است. آزمودنی های مورد بررسی در این پژوهش حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی رسمی کشور بودند.
     یافته های تحقیق تاثیر قابل ملاحظه نتایج روش های تحلیلی بر میزان تلاش حسابرسان در حسابرسی برآوردهای حسابداری را نشان می دهد. حسابرسانی که در بررسی های تحلیلی و نسبت های مالی نوسانات عمده ای مشاهده می کنند در مقایسه با حسابرسانی که چنین نوساناتی را مشاهده نمی کنند، زمان بیشتری صرف حسابرسی برآوردهای حسابداری می نمایند. همچنین در بررسی و آزمون تاثیر متغیرهای تعدیل کننده، خوش بینی، محافظه کاری و تجربه حسابرس بر میزان این تلاش تاثیرگذار بود.

کلیدواژه‌ها