تبیین رابطه‌ی بین نظام راهبری شرکت ها و نقدشوندگی سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اصفهان

2 دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات اصفهان

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

10.22034/iaar.2011.104757

چکیده

کاهش هزینه­های معاملات در گرو بهبود فعالیت­هایی است که به رشد و تقویت سازوکارهای حاکمیت شرکتی بیانجامد. بر این اساس، در این پژوهش ضمن تعیین نرخ حاکمیت شرکتی در نمونه مورد بررسی که بر اساس چک لیستی به شش طبقه افشاء، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی و مالکیت  تقسیم شده است، عوامل موثر بر درجه حاکمیت شرکتی و رابطه آن با نقدشوندگی سهام بررسی شد. نتایج با استفاده از اطلاعات مربوط به هفتاد شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، حاکی از آن است که رابطه­ی منفی معناداری بین نرخ حاکمیت شرکتی و معیار نقدشوندگی در سطح معناداری نودوپنج درصد وجود دارد. به عبارتی، بهبود سازوکارهای حاکمیت شرکتی منجر به کاهش شکاف قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران       می­گردد.

کلیدواژه‌ها