طراحی وتبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری با تاکید برارتباط آن بامیانگین موزون هزینه سرمایه درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رشته حسابداری ، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد رشته حسابداری، دانشگاه تهران

3 استاد رشته مدیریت ، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دوره دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/iaar.2010.105164

چکیده

اعتبار دهندگان بدنبال کسب اصل و بهره وامها ( بعنوان بازده مورد انتظارشان) بوده و سهامداران بازده مورد انتظار خود را از محل سود حاصل از فعالیتهای شرکت وتغییرات قیمت سهام - که در ازاء فعالیت روبه رشد شرکت حاصل می گردد- دنبال می کنند.
در این میان مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل میانگین موزون هزینه سرمایه می باشند. دراین بین محافظه کاری حسابداری میثاقی است که با اندازه گیری صحیح و محافظه کارانه نتایج حاصل از فعالیت بنگاههای اقتصادی ، منجر به کاهش سود اندازه گیری شده  و سود نقدی توزیع شده می گردد و نهایتاً از این طریق اطمینان لازم برای تسویه اصل و بهره بدهیها و تحقق بازده مورد انتظار بلند مدت سهامداران را محقق می سازد.
هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین میثاق محافظه کاری و اجزاء هزینه های تامین مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران وارائه مدلی برای پیش بینی میزان رعایت محافظه کاری حسابداری در شرکتها است. روش تحقیق قیاسی – استقرایی و روش کتابخانه ای ، قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و قلمرو زمانی آن، دوره ده ساله بین سالهای 1375 تا 1385 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق  از روش رگرسیون استفاده شده است.
نتیجه این تحقیق وجود همبستگی بین برخی از اجزاء هزینه تامین مالی با محافظه کاری حسابداری و ارائه مدلی برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری می باشد.

کلیدواژه‌ها