بررسی EPS فصلی شرکتهای بورسی به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر روی حجم معاملات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکده علوم اقتصادی

10.22034/iaar.2010.105165

چکیده

اثر تمایلی یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می‌باشد که بیان‌ کننده موقعیت فرد در هنگام تصمیم‌گیری است. بر اساس این دیدگاه، چنانچه سرمایه‌گذار در موقعیت سود باشد به سرعت اقدام به فروش سهام کرده و در مقابل چنانچه که سهام در موقعیت زیان باشد آن را به مدت طولانی نگهداری خواهد کرد. اثر تمایلی که ریشه در تئوری انتظارات کانمن و تیورسکی دارد به تشکیل نقطه مرجع اشاره کرده و بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران بر اساس نقطه مرجع انتخابی خود تصمیم‌گیری خواهند نمود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تشکیل نقطه مرجع بر روی EPS فصلی با توجه به درصد تحقق یافته آن و بررسی حجم معاملات از دیدگاه اثر تمایلی می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که درصد پوشش فصلی سود هر سهم بر حجم معاملات اثری نداشته و حجم معاملات بیشتر تحت تاثیر تعدیل‌های مثبت و منفی سود اعلامی قرار می‌گیرد به طوری که با تعدیل EPS، حجم معاملات افزایش یافته و بنابراین اثر تمایلی مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها