اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10.22034/iaar.2010.105166

چکیده

اقلام تعهدی مشکلات عدم تطابق و زمان بندی موجود در اقلام نقدی را حل می کنند. با این وجود در بسیاری موارد این اقلام توسط مدیریت دستکاری می شوند.  نیاز به مفروضات و انتخاب های مجازی که برای شناسایی این اقلام وجود دارد، می تواند سبب بروز خطا در اندازه گیری آن ها شود، لذا این اقلام نسبت به اقلام نقدی پایداری کمتری دارند. انتظار می رود در شرکت های بزرگترکه اطلاعات بیشتری از آن ها موجود است و هم چنین شرکت هایی با درصد بیشتر سهامداران نهادی ، به تفاوت میان اقلام نقدی و تعهدی توجه بیشتری شده و مکانیزم قیمت گذاری اقلام تعهدی صحیح تر باشد. این فرضیات با استفاد از نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس، در محدوده  سالهای 1385-1381 آزمون شد. برای بررسی فرضیات تحقیق از رگرسیون چند گانه، آزمونFوآزمونt  استفاده شده و سایر عوامل اثر گذار کنترل شدند. نتیجه تحقیق نشان داد که سرمایه گذاران شرکت های بزرگتر این تفاوت را لحاظ نموده اند ولی سرمایه گذاران نهادی در تصمیم گیری خود این مسئله را در نظر نگرفته اند.
 

کلیدواژه‌ها