پیش‌بینی احتمال تغییر قیمت سهام با استفاده از رگرسیون لجستیک در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهراء، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (مالی)، دانشگاه الزهراء، ایران

10.22034/iaar.2010.105167

چکیده

تحقیق حاضر پیش‌بینی‌پذیری احتمال تغییرات قیمت سهام را در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های اقتصادسنجی لاجیت چندجمله ای و لاجیت تلفیقی مورد مطالعه قرار می دهد. طول دوره مورد بررسی از ابتدای سال 1382 تا انتهای سال 1386 بوده و متغیرهای قیمت تعدیل یافته، درصد سهام مبادله شده و شاخص بازده نقدی و قیمت سهام به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. پیش بینی پذیری احتمال تغییرات قیمت سهام برای هریک از شرکت ها با استفاده از مدل لاجیت چندجمله ای انجام یافته و معناداری ضرایب حاصل با استفاده از آزمون حداکثر راستنمایی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تعمیم نتایج حاصل از هر شرکت به جامعه بورس اوراق بهادار تهران از مدل لاجیت تلفیقی و آزمون های معنی دار بودن ضرایب رگرسیون (Z-Statistic) و معنی‌دار بودن کلی رگرسیون  استفاده شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد: اولاً میان قیمت های گذشته سهام، درصد سهام مبادله شده، شاخص بازده نقدی و قیمت و تغییرات آتی قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد و ثانیاً رابطه میان قیمت‌های روز گذشته سهام و تغییرات قیمت روز معاملاتی بعد بسیار قوی بوده و تقریبا در تمامی شرکت های مورد بررسی مصداق دارد. تعمیم نتایج حاصل به جامعه بورس اوراق بهادار تهران نیز یافته فوق را تأیید می نماید.

کلیدواژه‌ها