مطالعه نقش آمارهای مالی دولت(GFS) در ایران، در بهبود شفافیت، پاسخگویی و محاسبه بهای تمام شده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حسابداری

10.22034/iaar.2010.105168

چکیده

با استقرار نظام حسابداری دولتی مناسب و کارآمد می توان اطلاعات صحیح، قابل اعتماد و شفاف را جهت تصمیم گیری های منطقی برای برنامه ریزی های آینده اعمال نمود و مدیریت سازمان های دولتی را در جهت ایفای مسئولیت پاسخگویی یاری نمود. در این تحقیق، گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذیحسابان دستگاههای اجرایی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و کارشناسان مالی دستگاه­های اجرایی که در محدوده جغرافیایی استان مازندران فعالیت می کنند، به منظور آزمون فرضیات، انجام شده است.
 نتایج تحقیق نشان می دهد اجرای نظام حسابداری دولتی جدید در سطح اطمینان 95% منجر به شفافیت اطلاعات، پاسخگویی و حسابدهی مدیران و بهبود محاسبه بهای تمام شده گردیده است. 

کلیدواژه‌ها