بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی و متغیرهای مبتنی بر بازار در تعیین بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران

10.22034/iaar.2010.105170

چکیده

این تحقیق توان توضیح دهندگی متغیرهای بنیادی را در مقایسه با متغیر های مبتنی بر بازار (شاخص های ریسک) در ارزش گذاری شرکت ها مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه متغیرهای بنیادی و متغیرهای مبتنی بر بازار با لحاظ ریسک سیستماتیک شرکت مورد آزمون قرار می گیرند. همچنین این مطالعه صحت و اعتبار مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را در محیط اقتصادی ایران مورد بررسی قرار داده است. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1378 تا پایان سال 1385 می باشد. متغیرهای بنیادی مورد بررسی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار جاری، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مورد انتظار، و نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه مورد انتظار، و متغیرهای مبتنی بر بازار نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار جاری، ارزش بازار شرکت، نسبت سود به قیمت، و قدرت تغییرات لحظه ای قیمت سهام (شتاب) می باشند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که متغیرهای بتا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مورد انتظار، شتاب و نسبت سود به قیمت بیشترین قدرت توضیح دهندگی را در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین بین متغیرهای بتا و شتاب با بازده مقطعی سهام رابطه منفی، و بین بقیه متغیرها با بازده مقطعی سهام عموما رابطه مثبت مشاهده گردید.  همچنین مشاهده شد که  مدل های رگرسیونی حاصل از متغیر های مبتنی بر بازار قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به مدل های رگرسیونی مبتنی بر متغیرهای بنیادی دارند.
 

کلیدواژه‌ها