بررسی رابطه ی بین گواهی های ایزو و سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105205

چکیده

در این پژوهش، تأثیر دریافت گواهی­­های ایزو 9000 بر چهار عامل بازده­ی جمع دارایی­ها، بازده­ی فروش خالص، حاشیه­ی سود ناخالص و درآمد هر سهم شرکت بررسی شده است.
جامعه­ی آماری مورد مطالعه­ی این پژوهش، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تا سال 1380 موفق به دریافت یکی از گواهی­های ایزو 9000 شده­اند و نمونه­ی پژوهش به صورت تصادفی طبقه­یی انتخاب شده است.
 برای آزمون فرضیه­های پژوهش از روش رگرسیون بر روی متغیرهای موهومی استفاده شده است. یافته­ها بیانگر آن هستند که بین دریافت گواهی های ایزو 9000 و بازده­ی جمع دارایی­ها، بازده­ی فروش خالص و حاشیه­­ی سود ناخالص رابطه وجود دارد اما، بین دریافت گواهی ایزو 9000 و درآمد هر سهم شرکت رابطه­ی معناداری وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها