بررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105206

چکیده

بسیاری از تحقیقات انجام شده درخصوص رابطه­ی بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد، بر مبنای نظریه جنسن بوده است. از دیدگاه جنسن مدیران در شرکت های با جریان های نقد آزاد زیاد و رشد کم، به احتمال زیاد اقدام به مدیریت سود می نمایند تا درکوتاه مدت برخی منافع شخصی خود را تامین کنند. جنسن در ادامه­ی نظریه­ی خود به عواملی مانند بدهی و توزیع سود سهام اشاره می­کند که می توانند رابطه­ی مدیریت سود و جریان های نقد آزاد را تعدیل نمایند. در این تحقیق به بررسی اثر سهامداران نهادی به عنوان یک کنترل کننده­ی خارجی، بر تعدیل رابطه­ی مزبور پرداخته شده است. استدلال می شود سهامداران نهادی به سبب صرف منابع خود در شرکت ها، از انگیزه­ی لازم به منظور کنترل رفتار فرصت طلبانه­ی مدیران برخوردار هستند.
    تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات 90 شرکت نمونه­ی تحقیق و با به کار گیری روش رگرسیون خطی چند متغیره، طی سال های 78 تا 84 صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت های با رشد کم، رابطه­ی معنادار مستقیمی وجود دارد اما رابطه­ی معناداری بین مدیریت سود و سهامداران نهادی در شرکت های با جریان های نقد آزاد زیاد و رشد کم پیدا نشد.

کلیدواژه‌ها