تاثیر پاسخگویی بر روی سطح اطمینان و مقاومت در مقابل تغییر نسبت به سیستم حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105208

چکیده

موضوع به کارگیری نوآوری ها و مقاومت در مقابل تغییر ، در بر گیرنده حجم زیادی از تحقیقات می باشد . این تحقیقات به دنبال این بودند که توضیح دهند چرا افراد و سازمان ها در مقابل تغییراتی که منجر به بهبود عملکرد آن ها می شود مقاومت می کنند. . این تحقیق ابتدا به بررسی تاثیر تعهد بر روی قضاوت پیرامون مطلوبیت سیستم هزینه یابی می پردازد. سپس نقش پاسخگویی را در متعادل کردن اطمینان بیش از حد و مقاومت در مقابل تغییر آزمایش   می کند. به منظور آزمون فرضیات یک مطالعه آزمایشی انجام شد. نتایج پژوهس نشان می دهد که تعهد نسبت به یک سیستم هزینه یابی خاص منجر به افزایش مطلوبیت سیستم انتخابی و کاهش مطلوبیت گزینه طرد شده می شود . نتایج هم چنین نشان می دهد افرادی که نسبت به یک سیستم هزینه یابی خاص متعهد می شوند ، نسبت به سیستم انتخابی خود اطمینان بیش از اندازه ای دارند، به طوری که این امر موجب مقاومت بالا در مقابل تغییر می شود. در عین حال نتایج تحقیق نشان داد پاسخگویی در مقابل پیامد های منفی تصمیم باعث می شود از شدت این تاثیرات کاسته شود.
 

کلیدواژه‌ها