تأثیر سهامداران نهادی بر سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105209

چکیده

در این تحقیق تأثیر سهامداران نهادی و میزان سهام مدیریتی شرکت ها بر سیاست های تقسیم سود اتخاذ شده از سوی آن ها بررسی شده است. به بیان دیگر، میزان و نحوه تأثیر گذاری سهامداران نهادی (نوع ساختار مالکیت) و نیز سهام مدیریتی شرکت ها (میزان مشارکت سهامداران در مدیریت شرکت) بر سیاست های تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این کار نمونه ای مشتمل بر 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 6 ساله (1380-1385) مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق سیاست های تقسیم سود با استفاده از چهار مدل رگرسیون خطی چند متغیره، شامل مدل تعدیل کامل، مدل تعدیل جزئی، مدل Waud و مدل روند سود، آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد، میزان سهام مدیریتی شرکت بر سیاست های تقسیم سود تأثیری مثبت و معنی دار دارد در حالی که سهامداران نهادی تأثیرگذاری معنی داری بر سیاست های تقسیم سود ندارند.
 

کلیدواژه‌ها