بررسی رابطه نسبت های مالی و متغیرهای غیرمالی با اظهارنظر حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105210

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه میان چهارده نسبت مالی و دو متغیر غیرمالی با نوع اظهارنظر حسابرسان می پردازد. بدین منظور، 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1385 مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر، ابتدا از تکنیک های آماری کولموگوروف – اسمیرنوف و کروسکال – والیس برای بررسی تفاوت توزیع متغیرهای مستقل در دو گروه متغیر وابسته استفاده گردید. سپس از رگرسیون چند متغیره (ساده و حذف پسرو) جهت تعیین وجود ارتباط میان متغیرها استفاده شد. علاوه بر آن، رگرسیون لجستیک (ساده و حذف پسرو) نیز به منظور یافتن بهترین مدل پیش بینی کننده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که توزیع متغیرهای مستقل شرکت ها با اظهارنظر های متفاوت، در اکثر موارد یکسان نیست. همچنین نتایج بیانگر آن است که از میان کلیه متغیرهای مالی و غیرمالی به ترتیب نوع عملکرد، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت بدهی، سود ناخالص به فروش و سود خالص به فروش از بیشترین رابطه آماری با نوع اظهارنظر حسابرس برخوردار می باشند. علاوه بر آن، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که با بهره گیری از هفت متغیر مالی و غیر مالی می توان به مدلی برای پیش بینی اظهارنظر حسابرس دست یافت.

کلیدواژه‌ها