بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (گروه صنایع خودرو و قطعات وگروه صنایع غذایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105212

چکیده

تفکیک مدیریت از مالکیت در شرکتهای سهامی باعث دسترسی انحصاری مدیریت به اطلاعات مالی گردیده است. مدیران جهت دستیابی به سود مورد انتظار ممکن است این هدف را از راه افزایش اقلام تعهدی اختیاری دنبال نمایند، زیرا دستکاری وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری تقریباً ناممکن می باشد. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز به دست آمده و وجوه نقد عملیاتی نیز از صورت های مالی شرکتها استخراج شده است. دوره برآورد پارامترهای مدل شامل سالهای 1378تا1386 است. دوره آزمون فرضیه ها نیز سالهای 1383تا1386 را در بر می گیرد که به دوره آزمون معروف است. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران (صنایع خودرو و ساخت قطعات خودرو و صنایع غذایی) می باشد. برای آزمون فرضیه ها از سه روش رگرسیون خطی، آزمون پیرسون وآزمون تحلیل واریانس استفاده گردیده است. نتایج نشان داد بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات رابطه معنا‌دار معکوسوجود دارد. این رابطه معکوس قوی بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی، نشان می دهد مدیران شرکتهای مذکور به هنگام کاهش وجوه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی اختیاری را با هدف دستیابی به سود مورد انتظار خود افزایش داده اند و در هنگام افزایش وجوه نقد عملیاتی، اقدام به کاهش اقلام تعهدی اختیاری نموده اند و یا به عبارتی دست به مدیریت سود زده­اند. در این راستا مقایسه دو صنعت نشان داد که رابطه معنادار معکوس در صنایع غذایی بیشتر از صنایع خودرو و قطعات می باشد.

کلیدواژه‌ها