رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105214

چکیده

شرکت­ها به منظور اجرای پروژه­های سود آور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهامداران خود، از منابع مالی مختلف و به شیوه­های گوناگون استفاده می­کنند. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع درون یا برون سازمانی برای فراهم کردن سرمایه و تهیه برنامه­های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت هر شرکت محسوب می­گردد. این منابع تامین مالی و میزان استفاده از آنها یکی از عواملی است که بر عملکرد عملیاتی شرکت­ها اثر می­گذارد.
در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تامین مالی، انواع و حجم آن بر عملکرد عملیاتی شرکت­ها پرداخت. به این منظور با مطالعه­ی دقیق ادبیات موضوع، چهار فرضیه طراحی گردید. نمونه آماری این تحقیق شامل 64 شرکت بود که از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران برای یک دوره هفت ساله 1379-1385 انتخاب شدند.
فرضیه­ها با استفاده از رگرسیون دو متغیره و روش تطبیقی و آزمون­های F و t تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان می­دهد که تامین مالی اثری بر عملکرد عملیاتی قبل و بعد از آن ندارد؛ همچنین نوع و حجم تامین مالی بر اکثر معیارهای عملکرد عملیاتی تاثیر چندانی ندارد.

کلیدواژه‌ها