برآورد قیمت عرضه‌های عمومی اولیه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105216

چکیده

تحقیق حاضر به مقایسه قدرت پیش‌بینی شبکه‌های عصبی و مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی به منظور برآورد قیمت عرضه‌های عمومی اولیه می‌پردازد. هدف این تحقیق طراحی مدلی است که به سرمایه‌گذاران در تشخیص صحت قیمت‌گذاری عرضه‌های عمومی اولیه و شکار فرصت‌های سودآوری یاری رساند. بنابراین متغیرهای استفاده شده در این پژوهش از میان آن دسته از متغیرهایی انتخاب شده‌اند که قبل از عرضه در اختیار سرمایه گذاران برون‌سازمانی قرار دارند. از سوی دیگر، نتایج این تحقیق می‌تواند برای شرکت ناشر، مشاور پذیرش، پذیره‌نویسان و نیز قانون‌گذاران بورس اوراق بهادار سودمند باشد. نتایج نشان می‌دهند که استفاده از شبکه‌های عصبی صحت قیمت‌گذاری عرضه‌های عمومی اولیه را تاحدی کاهش داده و مزیت چندانی نسبت به مدل‌های رگرسیونی ندارند.

کلیدواژه‌ها