بررسی توان معیار های داخلی ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده برای سهامداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105218

چکیده

توسعه بازار سرمایه منجر به توسعه شرکت ‌های سهامی و سهولت در امر معاملات سهام شرکت‌ها شده و این خود تغییردر انتظارات سرمایه‌گذاران را به همراه داشته است. امروزه سرمایه‌گذاران به جای سودهای سالیانه دریافتی به تغییرات در ارزش بازار سرمایه‌گذاری خود توجه بیشتری دارند. این امر تغییر در معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت و هدایت عملیات شرکت‌ به سمت ارزش‌آفرینی برای سهامداران را موجب شده است. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه‌ای میزان توانایی انواع معیارهای داخلی ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین تغییرات در ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و در طی سال‌های 1385-1379 است.
در این تحقیق از طریق آزمون رگرسیون چندگانه رو به جلو، قدرت معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای نوین مبتنی بر ارزش‌افزوده در تبیین تغییرات در ارزش‌افزوده بازار [i](MVA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله در سطح اطمینان %59 بیان کننده قدرت تبیین‌کنندگی بیشتر ارزش‌افزوده اقتصادی [ii](EVA) در مقایسه با معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای ارزش‌افزوده نقدی [iii](CVA) و ارزش‌افزوده اقتصادی پالایش شده [iv](REVA) می باشد. بنا براین ارزش‌افزوده اقتصادی به عنوان مربوط‌‌ترین معیار در ارزیابی ارزش آفرینی مدیریت برای سهامداران است.
 

کلیدواژه‌ها