آثار هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105220

چکیده

در این مقاله تأثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن بررسی شده است. سوال مطرح این است که آیا هموارسازی، سود را تحریف می­کند و یا منجر به بهبود محتوای اطلاعاتی آن جهت پیش­بینی سود، جریان­های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی آتی می­شود. در این تحقیق به منظور پاسخگویی به سوال مذکور، سه فرضیه تدوین شد. جامعه­ی آماری این تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای تعیین شرکت­ها به منظور آزمون فرضیه­ها از روش حذفی استفاده شده است. هموارسازی سود از طریق همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری محاسبه گردید. اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل مقطعی تعدیل شده­ی جونز برای سال­های 1376 الی 1382 برآورد شد سپس با استفاده از روش کولینز و همکارانش، مدل­های اولیه و توسعه یافته جهت آزمون و پاسخگویی به فرضیه­های تحقیق، تخمین زده شد. به منظور تخمین مدل­های مذکور، از اطلاعات مالی سال­های 1379 الی 1385 شرکت­های عضو نمونه استفاده گردید.
 نتایج حاصل ازآزمون فرضیه­های تحقیق نشان می­دهد هموارسازی سود، توانایی سود را در پیش­بینی سود و جریان­های نقدی عملیاتی آتی افزایش می­دهد در حالی که توانایی مذکور در پیش­بینی اقلام تعهدی از طریق هموارسازی سود افزایش نمی­یابد.

کلیدواژه‌ها