بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا وتکمیل عملیات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105221

چکیده

به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی محسوب می شود به موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن در دسترس استفاده کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی واحدهای تجاری کوتاهتر باشد، سودمندی حاصل از صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می یابد . افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می دهد.
هدف این تحقیق ، بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای شرکت با مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی است . جامعه آماری شامل شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی سالهای 1377 الی 1385 است  .نتایج حاصل از آزمون های آماری انجام شده بر روی فرضیه های تحقیق نشان می دهد که پنج متغیر مستقل انتخاب شده در این پژوهش شامل اندازه ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، سود دهی ، نوع اظهار نظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورتهای مالی وعمر شرکت  ، ارتباط معنی دار آماری  با مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی دارند.

کلیدواژه‌ها