رابطه غیرخطی بین دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه پیام نور رامهرمز، رامهرمز، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی باغملک، باغملک، ایران

10.22034/iaar.2023.190978

چکیده

کمیته حسابرسی به‌عنوان یکی از مکانیزم‌های نظارتی حاکمیت شرکتی، در شرکت‌ها تبدیل به عامل مهمی در روند گزارشگری مالی گردیده تا مانع از دستکاری اطلاعات مالی شود و از این طریق اعتبار صورت‌های مالی را افزایش دهد. منشور کمیته حسابرسی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بندهایی درباره استقلال و تخصص اعضای کمیته حسابرسی دارد، لیکن دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ویژگی‌های اعضای کمیته حسابرسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه غیر خطی بین دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی صورت گرفته است. برای اندازه‌گیری دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی از میانگین تعداد سال‌های تصدی اعضای کمیته حسابرسی و برای اندازه‌گیری حق‌الزحمه حسابرسی از لگاریتم حق‌الزحمه حسابرسی استفاده شده است. نمونه پژوهش 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 تا 1398 می‌باشد. برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می‌دهد بین دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه غیر خطی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. جامعی، رضا و آزاده رستمیان. (1395). "تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگی‌های سود پیش‌بینی شده". پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 29، صص 1-17.
 2. خوئینی، بهداد، فقیه، محسن و مهرداد شفیعی. (1397). "ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی با معیارهای عملکرد شرکت‌ها". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره 10، صص 105-126.
 3. دیانتی دیلمی، زهرا و مرتضی بیاتی. (1394). "رابطه رقابت بازار محصول و حق‌الزحمه‌ی حسابرس مستقل". پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره 27، صص 23-38.
 4. زارعی، علیرضا و معصومه قاسمی. (1395). "اثر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی". بررسی‌های حسابداری، شماره 12، صص 43-64.
 5. سازمان بورس و اوراق بهادار. (1391). منشور کمیته حسابرسی، قابل دریافت از: seo.ir
 6. شیرخانی، حسین و حسین سهیلی. (1394). "بررسی تأثیر کمیته حسابرسی مستقل کارآمد و کیفیت سود"، سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، https://www.civilica.com/Paper-MOCONF03-MOCONF03_177.html
 7. صالحی، مهدی، رهنما، مسعود و رضا عبداله نژاد. (1399). "بررسی تأثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر رابطه بین تأخیر در گزارش‌گری مالی و ارتباط ارزشی". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره 12، صص 107-120.
 8. قدس مفیدی، اقبال. (1398). "بررسی تأثیر کمیته حسابرسی بر کاهش تحریفات مالی با تاکید بر تخصص حسابرس در صنعت". چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، شماره 2، صص 68-84.
 9. کامیابی، یحیی و احسان بوژمهرانی. (1396). "بررسی اثر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر افشای اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابرسی، شماره 67، صص 147-162.
 10. لاری دشت بیاض، محمود و جواد اورادی. (1395). "ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق­الزحمه حسابرسی، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران". پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 22، صص 92-113.
 11. مشایخی، بیتا، حسن­زاده، شادی، امینی، یاسین و وحید منتی. (1395). "تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق‌الزحمه حسابرسی مستقل". پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 31، صص 41-56.
 12. مرادزاده فرد، مهدی، نوروزی، محمد و ناهید محرم زاده. (1396). "اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی: آزمون تجربی رویکرد نظارتی". پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی، شماره 4، صص 177-198.
 13. مرادی شاهکوه، زهرا عرب. (1397). "بررسی رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، کرج، دبیرخانه کنفرانس، https://www.civilica.com/Paper-MANACC01-MANACC01_216.html
 14. نصیر زاده، فرزانه، اورادی، جواد و جواد رجبعلی زاده. (1396). "تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر محافظه کاری شرطی". دانش حسابرسی، شماره 68، صص 83-105.

15.   Ahsan, Abbott, L. J., Parker, S. & Peters, G.F. (2004). "Audit Committee Characteristics and Restatements". Auditing: Journal of Practice & Theory, Vol. 19, Issue 2, pp. 47-66. https://doi.org/10.2308/aud.2004.23.1.69.

16.   Alhababsah, S. (2018). "Corporate Governance and Audit Quality: Further Recommendations Beyond the Code". Corporate Ownership and Control, vol 15, Issue. 2, pp. 8-18

17.   Alzeban, A., & Sawan, N. (2015). "The impact of audit committee characteristics on the implementation of internal audit recommendations". Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 24, Issue 1, pp. 61-71.

18.   Bajra, U., & Čadež, S. (2018). "Audit committees and financial reporting quality: The 8th EU Company Law Directive perspective". Economic Systems, Vol. 42, Issue 1, pp. 151-163.

19.   Boo, E. F., & Sharma, D. (2008). "Effect of regulatory oversight on the association between internal governance characteristics and audit fees". Accounting and Finance, Vol. 48, Issue 1, pp. 51-71.

20.   Casterella, J., & Johnston, D. (2013). "Can the academic literature contribute to the debate over mandatory audit firm rotation?". Research in Accounting Regulation, Vol. 25, Issue 1, pp. 108-116.

21.   Chan, A., Liu, G., & Sun, J. (2013). "Independent audit committee members’ board tenure and audit fees". Accounting and Finance, Vol. 54, Issue. 1, pp. 1129-1147.

22.   Chen, B., & Komal, B. (2018). "Audit committee financial expertise and earnings quality: A meta-analysis". Journal of Business Research, Vol. 84, Issue 1, pp. 253-270.

23.   Dhamari, R., Almagdouba., A., & Gamrh,B. (2018). "Are audit committee characteristics important to the internal audit budget in Malaysian firms?". Contaduría y Administración, Vol. 63, Issue 3, pp. 1-23.  

24.   Efferin, S., Efferin, S., Frisko, D., Frisko, D., Hartanto, M., &Hartanto, M. (2016). "Management control system, leadership and gender ideology: A study of an Indonesian construction company". Journal of Accounting in Emerging Economies, Vol. 6, Issue 4, pp. 314-339. https://doi.org/10.1108/JAEE-10-2013-0052.

25.   Filos, J. (2019). "Audit committees and quality of financial reporting. Corporate Governance: Search for the Advanced Practices", https://doi.org/10.22495/cpr19a25.

26.   Ghafran, C., & O'Sullivan, N. (2017). "The impact of audit committee expertise on audit quality: Evidence from UK audit fees". The British Accounting Review,  Vol. 49, Issue 1, pp. 578 -593.

27.   Ghosh, T. (2019). "Corporate Governance and Audit Fees: Evidence from Bangladeshi Listed Banks and NBFIs". Journal of Corporate Governance Research, Vol. 3, Issue 1, pp. 96-118.

28.   Gunn, J., Brett S. Kawada, Paul N. (2019). "Audit market concentration, audit fees, and audit quality: A cross-country analysis of complex audit clients".Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 38, Issue 6, pp.87-85.

29.   Huang, H. (2019). "Audit committees and systematic risk: Evidence from Taiwan’s regulatory change". The North American Journal of Economics and Finance, Vol. 47, Issue 1, pp. 477-491.

30.   Inaam, Z. (2016). "Effective audit committee, audit quality and earnings management: Evidence from Tunisia". Journal of Accounting in Emerging Economies, Vol. 6 Issue: 2, pp.138-155, https://doi.org/10.1108/JAEE-09-2013-0048

31.   Ittonen, K., Myllymäki, E., & Tronnes, P. (2019). "Banks’ audit committees, audit firm alumni and fees paid to audit firm". Managerial Auditing Journal, Vol. 34 Issue 7, pp. 783-807. https://doi.org/10.1108/MAJ-01-2018-1766

32.   Kalelkar, R. (2016). "Audit committee diligence around initial audit engagement". Advances in Accounting, Vol. 23, Issue 1, pp. 59-67.

33.   Kao, L., & Chen, A. (2020). "How a pre-IPO audit committee improves IPO pricing efficiency in an economy with little value uncertainty and information asymmetry". Journal of Banking & Finance, Vol. 10, Issue 1, pp. 15-30.

34.   Kartal, M., İbiş, C.,& Çatıkkaş, O. (2018). "Adequacy of audit committees: A study of deposit banks in Turkey". Borsa Istanbul Review, Vol. 18, Issue 2, pp. 150-165.

35.   Krishnan, G. V. & Visvanathan, G. (2008). "Does the SOX definition of an accounting expert matter? The association between audit committee directors’ accounting expertise and accounting conservatism". Contemporary Accounting Research, Vol. 25, Issue. 3, pp. 827–58.

36.   Kusano,M., & Sakuma, Y. (2019). "Effects of recognition versus disclosure of finance leases on audit fees and costs: Evidence from Japan". Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol . 15, Issue 1, pp 53-68.