مدل ساختاری تاثیر ویژگی تاریک شخصیت بر هشداردهی حسابرسی با نقش میانجی رفتارشهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 دانش آموخته دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

10.22034/iaar.2023.190980

چکیده

امروزه ازهشداردهی به عنوان یکی ازعوامل کشف پدیده تقلب یاد می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین ویژگی تاریک شخصیت و هشداردهی براساس نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی است. پژوهش حاضراز نوع مطالعات توصیفی –پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه حسابداران رسمی شاغل در موسسه های حسابرسی بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده که تعداد آن 343 نفر بوده است. برای تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ویژگی تاریک شخصیت جانسون –وبستر(2010)، رفتار شهروندی سازمانی لی وآلن( 2002)، سناریو هشداردهی پارک –جانبلند(2018)، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی ازاین است که ماکیاولیسم و رفتار ضداجتماعی بر هشداردهی تاثیر منفی ومعناداری دارد. خودشیفتگی برهشداردهی تاثیر مثبت ومعناداری دارد. همچنین نتایج حاصل از ماکیاولیسم، خودشیفتگی، رفتار ضداجتماعی بر نقش میانجی رفتارشهروندی سازمانی بر هشداردهی تاثیر مثبت ومعناداری داری دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. بذرافشان، وجیهه؛ بذرافشان، آمنه؛ صالحی، مهدی . (1397). “بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیـت گزارشـگری مـالی. ” فصلنامه بررسیهای حسابداری وحسابرسی، 25( 4)، صص 487-457
 2. بیگی، ابراهیم وبنی مهد، بهمن. (1395). "بررسی تاثیرویژگی رفتاری فرصت طلبی برهشداردهی حسابرسان"، حسابداری ارزشی و رفتاری، 1( 2)؛صص 65-95.
 3. بنی مهد، بهمن وگل محمدی، آرش. (1396). "بررسی رابطه میان جواخلاقی وهشداردهی در موردتقلب ازطریق مدل گزارشگری اختیاری درحرفه حسابرسی ایران"، حسابداری ارزشی ور فتاری، 2(7)، صص 86-61.
 4. پورعلی، محمدرضا. آزره، فاطمه. صمدی لرگانی، محمود و دیانتی دیلمی، زهرا. (1400). "تاثیرویژگی تاریک شخصیت بر رفتارشهروندی سازمانی حسابرسان: آزمونی از نظریه خودتعیین کنندگی". دانش حسابداری وحسابرسی مدیریت، 10 (38)، صص 381-396.
 5. پورعلی، محمدرضا و رجبی، علی اکبر. (1399). "مروری نظری بر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت (اخلاق فراسازمانی) در پیش‌بینی سود توسط سرمایه‌گذاران"، مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 9 (34)، صص 50-35 .
 6. پورعلی، محمدرضا و حجامی، محدثه. (1392). "بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3(10)، صص150-135.
 7. پورعلی، محمدرضا و داداشی، نسرین. (1401). "تاثیر مسئولیت اجتماعی و ریسک پذیری بر عملکرد شرکت ها با توجه به متغیر تعدیل گر محدودیت مالی"، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره11(41)، صص 145-158.
 8. حسنقلی پور، طهمورث؛ دهقان نیری، محمود؛ میرمهدی، سیدمهدی. (1390). "بررسی عوامل موثر برنگرش اخلاقی دانشجویان مدیریت"، فصلنامه اخلاق درعلوم وفناوری، 10 (6).
 9. خواجوی، شکرالله؛ دهقانی سعدی؛ روستا، منوچهر؛ (1397). "بررسی نقش تعدیل کنندگی خودشیفتگی مدیران در تبین رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ها"، تحقیقات حسابداری وحسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 10 (33)، 74-57.
 10. گلدوست، مجید و طالب نیا، قدرت الله، (1397). "ارزیابی تاثیر ادراک اخلاقی وشهود برقضاوت اخلاقی حسابداران نسبت به هشداردهی تخلفات مالی دربخش عمومی"، دانش حسابداری مالی، 10 (3)، 23-1.
 11. ساریخانی، مهدی وایزدی نیا، ناصر، (1397). "بررسی عوامل موثر برقصد گزارشگری تقلب بااستفاده از مثلث تقلب وتئوری رفتار برنامه ریزی شده :ازدیدگاه حسابداران"، حسابداری ارزشی رفتاری، 3 (6)، 135-105.
 12. عدیلی، مجتبی ؛ خدامی پور؛ پور حیدری امید. (1399). "بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرسی"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، (46)، 5-20
 13. نادی، محمدعلی، اقانوری, وجیهه. (1397). "مدل ساختاری تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی عدالت تعاملی و کانون کنترل کار در بین کارکنان". پژوهش های علوم شناختی و رفتاری 7(1)
 14. مهدوی، غلامحسین، قهرمانی، علیرضا . (1393). ارائه الگویی برای کشف تقلب به وسیله حسابرسان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، دانش حسابرسی، 17(67)، 45-70

15.    AL‐Abrrow, H. , Thajil, K. M. , Abdullah, H. O. , & Abbas, S. (2020). "The dark triad and organizational citizenship behavior. in health care: The moderating role of positive emotions". Global Business and Organizational Excellence

16.    Bologna, G. J. and R. J. Lindquist (2006). Fraud Auditing and Forensic Accounting, 3st Edition, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons

17.    Belschak, F. D. , Den Hartog, D. N. , &Kalshoven, K. (2015). "Leading machiavellians how to translate machiavellians’ selfishness into pro-organizational behavior". Journal of Management, 41(7), 1934-1956.

18.    Berger, L. , Perreault, S. , &Wainberg, J. (2017). "Hijacking the moral imperative: How financial incentives can discourage whistleblower reporting". Auditing: A Journal of Practice & Theory,36(3), 1–14.

19.    Brown, J. O. , Hays, J. , & Stuebs, M. T. (2016). "Modeling accountant whistleblowing intentions: Applying the theory of planned behavior and the fraud triangle". Accounting and the Public Interest,16(1), 28–56.

20.    Boddy, C. R. (2010). "Corporate psychopaths and organizational type". Journal of Public Affairs, 10(4), 300-312.

21.    Christie, R. , & Geis, F. (1970). Studies in Machiavellianism. New York,NY: Academic Press.

22.    Chiun Lo, May. (2009). "Dimensionality of Organizational Citizenship Behavior (OCB) in a Multicultural Society: The Case of Malaysia". International Business Research, 9(2), 1.

23.    Cooke, D. J. , & Michie, C. (2001). "Refining the construct of psychopathy: towards a hierarchical model". Psychological assessment, 13(2), 171.

24.    Dahling, J. J. , Whitaker, B. G. , & Levy, P. E. (2009). "The development and validation of a new Machiavellianism scale". Journal of Management, 35, 219–257. ttps://doi. org/10. 1177/0149206308318618.

25.    Cooper, J. (2007). Cognitive dissonance fifty years of a classic theory. Thousand Oaks: Sage Publications

26.    Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford: Stanford University Press

27.    Jubb, P. (1999). "Whistle-blowing: a restrictive definition and interpretation", Journal of Business Ethics, vol. 12 (1), pp:77-94

28.    Jones, D. N. , & Paulhus, D. L. (2009). Machiavellianism. In M. R. Leary & R. H. Hoyle (Eds. ), Handbook of individual differences in social behavior (pp. 93–108). New York, NY: Guilford Press

29.    Jones, D. N. , & Paulhus, D. L. (2014). "Introducing the Short Dark Triad (SD3): A brief measure of dark personality traits". Assessment, 21, 28-41.

30.    Jakobwitz, S. , & Egan, V. (2006). The dark triad and normal personality traits. Personality and Individual Differences, 40(2), 331-339.

31.    House, R. J. , & Howell, J. M. (1992). "Personality and charismatic leadership". The Leadership Quarterly, 3(2), 81-108.

32.    Homans, G. C. (1958). "Social Behavior as Exchange". American Journal of Sociology, 63(6), 597-606. doi:10. 1086/222355.

33.    Guthrie, C. P. , & Taylor, E. Z. (2017). "Whistleblowing on fraud for pay: Can I trust you?", Journal of Forensic Accounting Research, 2(1), A1–A19.

34.    Kaplan, S. E. , & Whitecotton, S. M. (2001). "An examination of auditors’ reporting intentions when another auditor is offered client employment". Auditing: A Journal of Practice & Theory, 20(1),45–63

35.    Murphy, P. R. , & Dacin, M. T. (2011). "Psychological pathways to fraud: Understanding and preventing fraud in organizations". Journal of Business Ethics, 101(4), 601–618.

36.    Near, J. P. , & Miceli, M. P. (1985). "Organizational dissidence: The case of whistle-blowing". Journal of business ethics, 4(1), 1-16

37.    O’Boyle, E. H. , Forsyth, D. R. , Banks, G. C. , Story, P. A. , &White,C. D. (2015). "A meta-analytic test of redundancy and relative importance of the Dark Triad and Five-Factor Model of Personality". Journal of Personality, 83, 644–664. https://doi. org/10. 1111/jopy. 12126.

38.    Organ, D. W. (1998), "Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome"; D. C. Heath and Company: Lexington, MA, USA.

39.    Paulhus, D. L. , & Williams, K. M. (2002). "The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy". Journal of Research in Personality, 36(6), 556–563. https://doi. org/10. 1016/S0092-6566(02)00505-6.

40.    Park, H. , Blenkinsopp, J. , Oktem, M. K. , &Omurgonulsen, U. (2008). "Cultural orientation and attitudes toward different forms of whistleblowing: A comparison of South Korea, Turkey, and the UK". Journal of Business Ethics, 82(4), 929-939

41.    Perkel, S. E. (2005). "Book review: Bad leadership: What it is, how it happens, why it matters". Consulting to management, 16, 59-61

42.    Pegel ,Y. (2015). "The Dark Triad’s Influence on Whistleblowing, Amsterdam , university

43.    Podsakoff, P. M. ,MacKenzie, S. B. , Paine, J. B. , & Bachrach, D. G. (2000). "Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research". Journal of Management, 26, 513–563

44.    Rezaee, Z. and L. Crumbley, (2007). “The Role of Forensic Auditing Techniques in Restoring Public Trust and Investor Confidence in Financial Information”, The Forensic Examiner, Vol. 16, No. 1, pp. 944

45.    Strelan, P. (2007). "Who forgives others, themselves, and situations? The roles of narcissism, guilt, self- esteem, and agreeableness", Personality and Individual Differences, 42(2), 259-269.

46.    Smith, C. A. , Organ, D. W. , & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behaviors: ItsSutanto, R. (2005). DasardasarIlmu Tanah (KonsepdanKenyataan).

47.    Toker Gokce, A. (2015). "Relating teachers' whistleblowing tendency and personal features: Machiavellianism, religiosity, and utilitarianism". Issues in Educational Research, 25(4), 517-534

48.    webester, B. D. , & Smith, M. B. (2018). "The Dark Triad and organizational citizenship behaviors: the moderating role of high nvolvement management climate". Journal of Business and Psychology, 1-15.