مدل‌سازی نقش خطای ادراکی من‌سانی در بلوغ حرفه‌ای حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

10.22034/iaar.2023.190981

چکیده

ساختار هر حرفه‌ای برای شاغلین همچون چرخه‌ی از تولد تا افول است که وابسته به کارراهه‌ شغلی افراد، باعث ارائه‌ با کیفیت‌تر خدمات و وظایف شغلی فرد می‌گردد. بلوغ در حرفه‌ حسابرس در  بحبوحه ویژگی‌های ساختاری و الزام‌ا‌آور تا حد زیادی مغفول مانده است، چرا که بسیاری از ایدولوژیست‌های این حرفه، بیشتر تمرکز خود را بر تدوین قوانین و مقررات نموده اند و کمتر به روح فرد شاغل در این حرفه توجه شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر خطای ادراکی من- سانی بر بلوغ حرفه‌ای حسابرس می‌باشد.لذا پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری به واکاوی نقش خطای ادراکی من-سانی در بلوغ حرفه‌ای حسابرس می‌پردازد. در این پژوهش 390  حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی در سال 1399 مشارکت داشتند و ابزار پژوهش پرسشنامه بود. همچنین به منظور آزمون و تحلیل فرضیه‌های پژوهش از تحلیل حداقل مربعات جزئی ( ) استفاده شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل‌قبول مدل‌های اندازه‌گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش نشان داد که خطای ادراکی من-سانی حسابرس بر بلوغ حرفه‌ای حسابرس تاثیر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابوالقاسمی، محمود، عبدلی، محمدرضا، ولیان، حسن. (1400). "طراحی مدل علل زمینه‌ای ایجاد کننده بلوغ حرفه‌ای حسابرسان براساس رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد"، پژوهشی‌های تجربی حسابداری، 11(1)،100-81..
 2. باباجانی، جعفر، توحیدی‌نژاد، مرضیه. (۱۳۹۸)."بررسی راهکارهای حفاظت از مرزهای حرفه حسابرسی با تبارشناسی مفهوم «قضاوت"، فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، ۴(۸)، ۲۱۵-۲۴۱.
 3. بیگی هرچگانی، ابراهیم، بنی مهد، بهمن، رئیس زاده، محمدرضا، رویایی، رمضانعلی. (۱۳۹۶)."ارزش های انگیزشی و هشداردهی اخلاقی حسابرسان دربارة خطاکاری"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ۱۲(۴): ۱-۱۶.
 4. تابش، زهره، عبدلی، محمدرضا، یاورپور، هوشنگ. (1399). "بررسی اثر هاله‌ای بر کار‌راهه حرفه‌ای حسابرس"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 12(45)، 89-112.
 5. حاجیها، زهره. (1390). "بررسی رابطه بین شاخص های بلوغ حرفه ای حسابرسان و درک آنها از ریسک های واحد مورد رسیدگی"، مجله حسابداری مدیریت، 4(10)، 17-33.
 6. خالصی، نادر، باستانی پیوند، درزی رامندی، سجاد، سهرابی زاده، ساناز، کلهر، روح اله. (۱۳۹۲)."بررسی اثر من‌سانی در مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران"، فصلنامه مدیریت سلامت، ۱۶(۵۲)، ۷-۱۴.
 7. دیانتی دیلمی، زهرا. (1393). "روش تحقیق در حسابداری: راهنمای عملی برای نگارش پایان نامه و مقاله"، انجمن حسابداری مدیریت ایران، چاپ دوم.
 8. رهنورد، فرج اله، خلیل پور تیلمی، سمیه. (1394). "سنجش بلوغ سازمانی بر اساس مدل اِرل"، فصلنامه مدیریت توسعه، 28(1)، 101-116.
 9. سعدی، رسول، قلی‌پور، آرین، قلی‌پور، فتانه. (1389). "بررسی اثرات شخصیت سرمایه‎گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه‎گذاری آن‎ها ‌در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، 12(29)، ۱۶-۳۳.
 10. سلطانی، ایرج، بهرامی نژاد جونقانی، ریحانه. (1389). "تأثیر بلوغ سازمانی بر سرآمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه"، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 62(1)، 163-193.
 11. قشقایی، فاطمه، مشایخ، شهناز. (1397). "تدوین مدل بلوغ واحد حسابداری در شرکت‌های ایرانی"، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8(2)، 175-196.
 12. Alqudah, H.M., Amran, N.A. and Hassan, H. (2019). "Factors affecting the internal auditors’ effectiveness in the Jordanian public sector: The moderating effect of task complexity", EuroMed Journal of Business, 14(3), 251-273.
 13. Andreas, H., Zarefar, A., Rasuli, H. M. (2016). "Analysis of Factors Affecting the Auditors’ Professional Skepticism and Audit Result Quality: The Case of Indonesian Government Auditors", I J A B E R, 14(6), 3807-3817.
 14. J. E. (2016). "Measuring performance audit effectiveness: the case of Estonia", Thesis in partial fulfillment of the requirements for the Master of Arts Degree in Public Administration and Social Policy,  University of Tartu.
 15. Barker, P., Monks, K., & Buckley, F. (1999). "The role of mentoring in the career progression of chartered accountants", The British Accounting Review, 31(3), 297-312.
 16. Bell, T., Peecher, M., Solomon, I. (2002). "The Strategic-Systems Approach to Auditing". In Cases in Strategic-Systems Auditing, edited by T. Bell and I. Solomon, 1-34, New York, NY, KPMG.
 17. Bierstaker, J. L., J. C. Bedard, and S. F. Biggs. (1999). "The role of problem representation shifts in auditor decision processes in analytical procedures". Auditing: A Journal of Practice & Theory, 18(1), 18–36
 18. Broberg, P., Umans, T. and Gerlofstig, C. (2013). "Balance between auditing and marketing: an explorative study", Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 22(1), 57-70.
 19. Butzer, S., Schötz, S., Steinhilper, R. (2017). "Remanufacturing Process Capability Maturity Model, 14th Global Conference on Sustainable Manufacturing, G", Stellenbosch, South Africa, Procedia Manufacturing 8, 715 – 722.
 20. Chang, C.J. and Luo, Y. (2019). "Data visualization and cognitive biases in audits", Managerial Auditing Journal, 36(1), 1-16.
 21. Chen, H., Tian, Y. and Daugherty, P.J. (2009), “Measuring process orientation”, The International Journal of Logistics, 20(2), 213-227.
 22. Deshpandé, J.U., Farley and Webster, F.E. Jr (1993). "Corporate culture, customer orientation and innovativeness in Japanese firms: a quadrat analysis", Journal of Marketing, 57 (1), 22-27.
 23. Diaz, M, Ch., Loraas, T, M., Apostolou, B. (2017). "How do mentoring rewards influence experienced auditors?", The British Accounting Review, 23(3).
 24. Donza , G., Sarens, G., Desimone, S. (2020). " Factors that Influence the Internal Audit Function's Maturity", Accounting Horizons, 34(4), 57-74. 
 25. Finkelstein, L. M., Poteet, M. L. (2010). "Best practices in workplace formal mentoring programs", The Blackwell handbook of mentoring: A multiple perspectives approach. West Sussex, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 26. Gren, L., Knauss, A., Stettina, Ch, J. (2019). "Non-technical individual skills are weakly connected to the maturity of agile practices", Information and Software Technology, 99(3), 11-20.
 27. Indra, I, U., Kusuma, W., Gudono, G., Supriyadi, S. (2018). "Debiasing the Halo Effect in Audit Decision: Evidence from Experimental Study", Asian Review of Accounting, 25(2), 2-50.
 28. B., Zander, U. (1992). "Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology". Organization Science, 3(3), 383-397.
 29. Koonce, L. (1993). "A cognitive characterization of audit analytical review", Auditing: A Journal of Practice and Theory, 12(3), 57-76.
 30. Mael, F. and Ashforth, B.E. (1992), “Alumni and their alma mater: a partial test of the reformulated model of organizational identification”, Journal of Organizational Behavior, 13 (2), 103-123.
 31. Nye, Ch, D. Leong, F., Prasad, J., Gardner, D., Tien, H, L, Sh. (2017). "Examining the Structure of the Career Adapt-Abilities Scale: The Cooperation Dimension and a Five-Factor Model", Journal of Career Assessment, 1-14.
 32. O' Donnel, E., Schultz, J. J. (2005). "The halo effect in business risk audits: can strategic risk assessment bias auditor judgment about accounting details? ", The Accounting Review, 80(3), 921-939.
 33. Payne, S. C., & Huffman, A. H. (2005). "A longitudinal examination of the influence of mentoring on organizational commitment and turnover". Academy of Management Journal, 48(1), 158-168.
 34. Pike, B., Curtis, M, B., Chui, L. (2013). "How does an initial expectation bias influence auditors' application and performance of analytical procedures? ", The Accounting Review, 88(4), 1413-1431.
 35. Robinson, H, S., Anumba, C, J., Carrillo, P, M., Al-Ghassani, A, M. (2006). "STEPS: a knowledge management maturity roadmap for corporate sustainability", Business Process Management Journal, 12 (6), 793-808.
 36. Rottinghaus, P. J., Day, S. X., & Borgen, F. H. (2005). "The Career Futures Inventory: A measure of career-related adaptability and optimism". Journal of Career Assessment, 13, 3–24.
 37. Russell, J. E. A. (2008). "Promoting subjective well-being at work". Journal of Career Assessment, 16, 117–131.
 38. Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). "Career Adapt-Abilities Scale: Construction reliability, and measurement equivalence across 13 countries". Journal of Vocational Behavior, 80, 661–673.
 39. Utami, I., Kusuma, I, W., Gudono, G., Supriyadi, S. (2017). "Debiasing the Halo Effect in Audit Decision: Evidence from Experimental Study", Asian Review of Accounting, 25(2), 1-51.
 40. Verburg P, Eickhout B, van Meijl H (2008). "A multi-scale, multi-model approach for analyzing the future dynamics of European land use". Ann Regional Science, 42,57-77.