تأثیر ویژگی‌ های کمیته حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/iaar.2023.190984

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود است. در این پژوهش، تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه‌بندی سود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نمونه حاضر پژوهش شامل 105 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 الی 1398 می‌باشد. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین سهامداران نهادی و تغییر در طبقه‌بندی سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد و استقلال کمیته حسابرسی موجب تضعیف این رابطه می‌شود. درحالی‌که تخصص کمیته حسابرسی بر این رابطه مؤثر نمی‌باشد. همچنین بین مالکان دولتی و تغییر طبقه‌بندی سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درحالی‌که تخصص کمیته حسابرسی موجب تضعیف این رابطه می‌باشد و استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه مذکور تأثیری ندارد.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ضمن وجود تغییر طبقه‌بندی سود، ساختار مالکیت شرکت‌ها بر میزان به‌کارگیری این روش تأثیرگذار است. همچنین  این یافته‌ها حاکی از آن است که در حضور سهامداران نهادی و دولتی، ویژگی‌های کمیته حسابرسی نمی‌تواند عامل کاهنده‌ی بر مدیریت سود از طریق تغییر طبقه‌بندی باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. استا، سهراب. (1390). "بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود". پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی 8، صص 93-106.
 2. سلیمانی، غلامرضا و مقدسی نیکجه، مینا. (1393) . "نقش کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در بهبود نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی". حسابداری و منافع اجتماعی، 4(1).
 3. ثقفی، علی و جمالیان‌پور، مظفر، (1397). "جایگاه پدیده تغییر طبقه بندی در مدیریت سود". مطالعات تجربی حسابداری مالی، 15(57)، 1-23.
 4. رهنمای رودپشتی، فریدون و محسنی، عبدالرضا. (1397). "ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11(38)، 129-144.
 5. طالب نیا، قدرت اله؛ احمدی، محسن و بیات، مرتضی. (1394). "بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیر سیستماتیک". پژوهش های حسابداری مالی، 7(2)، 52-33.
 6. Abernethy, Margaret A., Jan. Bouwens, Peter Kroos. (2017). "Organization identity and earnings manipulation". Accounting, Organizations and Society, Vol. 58, April 2017, pp 1-14
 7. Allam, Bahaaeldin Samir (2018). "The impact of board characteristics and ownership identity on agency costs and firmperformance: UK evidence", Corporate Governance: The International Journal of Business in Society,10(3):62-73.
 8. Al-Musali, M.A., Qeshta, M.H., Al-Attafi, M.A. and Al-Ebel, A.M. (2019), "Ownership structure and audit committee effectiveness: evidence from top GCC capitalized firms", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 12 No. 3, pp. 407-425.
 9. Bartov, E., Givoly, D. and Hayn, C. (2002), “The Rewards to Meeting or Beating Earnings Expectations”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 33 No. 2, pp. 173-204.
 10. Beatty, A., Ke, B., & Petroni, K. (2002). "Differential Earnings Management to Avoid Earnings Declines and Losses Across Publicly and Privately-Held Banks". The Accounting Review, 77(3), 547-570.
 11. Boubakri Narjess, & Jean-Claude Cosset & Walid Saffar, (2012). "The Impact Of Political Connections On Firms’ Operating Performance And Financing Decisions," Journal of Financial Research, Southern Finance Association; Southwestern Finance Association, vol. 35(3), pages 397-423.
 12. Butler, M., Leone, A. J., & Willenborg, M. (2004). "An empirical analysis of auditor reporting and its association with abnormal accruals". Journal of Accounting and Economics, 37(2), 139-165.‏
 13. Chau, G. and Gray, S.J. (2010), “Family ownership, board independence and voluntary disclosure: evidence from Hong Kong”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 19 No. 2, pp. 93-109.
 14. Chau, G. and Leung, P. (2006), “The impact of board composition and family ownership on audit committee formation: evidence from Hong Kong”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 15 No. 1, pp. 1-15.
 15. Dechow, P., & Dichev, I. (2002). "The quality of a accruals and earnings: The role of accrual estimation errors". The Accounting Review, 77 (1), 35-59.
 16. Desai, Naman & Nagar, Neerav (2016). "A research note: Are auditors unable to detect classification shifting or merely not willing to report it? Evidence from India". Journal of Contemporary Accounting & Economics, 12(2):111-120.
 17. Fairfield, P. M., Sweeney, R. J. and Yohn, T. L. (1996), “Accounting Classification and the Predictive Content of Earnings”, The Accounting Review, Vol. 71 No. 3, pp. 337-55.
 18. Hassan, Y., Hijazi, R. and Naser, N. (2017), “Does audit committee substitute or complement other corporate governance mechanisms: evidence from an emerging economy”, Managerial Auditing Journal, Vol. 32 No. 7, pp. 658-681.
 19. Haw, I. M., Ho, S. S. M. and Li, A. Y. (2011), “Corporate Governance and Earnings Management by Classification Shifting”, Contemporary Accounting Research, Vol. 28 No. 2, pp. 517-53.
 20. Jensen and Meckling. (1976). "The Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure". Journal of Financial and Economics, 3: 305-360.
 21. Kothari, S. P., Leone, A. J, Wasley, C. E., (2005). "Performance matched discretionary accrual measures", Journal of Accounting & Economics, 39(1):163-197
 22. Lu, J., Bu, X., & Chen, J. (2021). "Do inflowing sophisticated investors induce classification shifting? New evidence from market liberalisation in China". Accounting & Finance.
 23. McVay, S. (2006), “Earnings Management using Classification Shifting: An Examination of Core Earnings and Special Items”, The Accounting Review, Vol. 81 No. 3, pp. 501-31.
 24. Medioli, A., Azzali, S. and Mazza, T. (2020), "Ownership-motivated income shifting: evidence from European Multinational Groups", Management Decision, Vol. 58 No. 12, pp. 2621-2637.
 25. Nagar, Neerav and Kaustav Sen (2016). "Classification Shifting: Impact of Firm Life Cycle". Research and Publications.1-30.
 26. Sakina H. Poonawala & Neerav Nagar (2019). "Gross profit manipulation through classification shifting". Journal of Business Research, 94: 81-88.
 27. Siagian, F.T. (2011), “Ownership structure and governance implementation: evidence from Indonesia”, International Journal of Business, Humanities and Technology, Vol. 1 No. 3, pp. 187-202.
 28. Victoravich, L.M., Xu, P. and Gan, H. (2012), “Institutional ownership and executive compensation: evidence from US banks during the financial crisis”, Managerial Finance, Vol. 39 No. 1, pp. 28-46.