توانایی مدیریت و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهاب دانش، پردیسان، قم، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، پردیسان، قم، ایران

10.22034/iaar.2023.190985

چکیده

این مقاله ارتباط بین توانایی مدیریت و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد به سمت حالت بهینه با استفاده از مدل تعدیل جزئی نگهداشت وجه نقد را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور در این پژوهش داده‌های ترکیبی مربوط به 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 - 1397 به روش رگرسیون حداقل مربعات (OLS) برای برآورد نسبت وجه نقد هدف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی با استفاده از نرم‌افزار Stata نشان داد که توانایی مدیریت رابطه معکوس با سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد دارد. همچنین وجود شرکت‌های فرعی تاثیری بر رابطه بین توانایی مدیریت و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد به سمت هدف ندارد.

کلیدواژه‌ها


 1. اله‌مددی، مهدی (1395). "بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره و مالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سال‌های 1389 تا 1393". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
 2. طالب‌زاده‌گیری، علی (1395). "رابطه بین محافظه کاری و نگهداشت وجه نقد با در نظر گرفتن محدودیت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، مؤسسه آموزش عالی فروردین - قائمشهر
 3. فخاری, حسین, اسد زاده, احمد. (1396). "اثر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد". راهبرد مدیریت مالی، 5 (4)، 1-23
 4. فخاری، حسین، محمدی، جواد، حسن نتاج کردی، محسن. (1394). "بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی". مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(46)
 5. فرجی، شهره. رستمی، وهاب. قربانی، بهزاد (۱۳۹۴). "تأثیر توانایی مدیریت بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران". سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان
 6. مرادی، مهدی، جباری نوقابی، مهدی، بیات، نعیمه (1396). "رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد".پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی. سال نهم، شماره 33، صص 81-105
 7. معطوفی علیرضا و گلچوبی محمد (1396) "بررسی رابطه مالکیت خانوادگی و سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه نقد: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران". پژوهش های حسابداری مالی، دوره 9 ، شماره  4 (پیاپی 34); از صفحه 61 - 82 .
 8. نوایی پهمدانی، میثم (1395). "بررسی اثر نرخ تورم و چرخه عملیاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی شفق
 9. نیکومرام،‌هاشم؛ رهنمای رودپشتی، فریدون و هیبتی، فرشاد (1380). مبانی مدیریت مالی، جلد اول، انتشارات ترمه
 10. Bates, T. W., K. M. Kahle, and R. M. Stulz, (2009), “Why do U.S. firms hold so much more cash than they used to?”, Journal of Finance 64, pp. 1985–2021.
 11. Chen .Ruiyuan (Ryan), Sadok El Ghoul, Omrane Guedhami and Robert Nash (2018). “State Ownership and Corporate Cash Holdings”. https://doi.org/10.1017/S0022109018000236
 12. Cho, H., Choi, S., & Kim, M. O. (2018). “Cash Holdings Adjustment Speed and Managerial Ability”. Asia‐Pacific Journal of Financial Studies, 47(5), 695-719
 13. Demerjian, P., B. Lev, and S. McVay, (2012), “Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests”, Management Science 58, pp. 1229–1248.
 14. Dittmar, A., and R. Duchin, (2011), “the dynamics of cash”, Working Paper, University of Michigan.
 15. Garcia-Teruel, P. J, Martinez-Solano P, (2008). “On the determinants of SME Cash Holdings: Evidence from Spain”. Journal of Business Finance & Accounting. 35, 127-149.
 16. Hakim Ali. (2015). “Analysis of the influence of size, leverage, tobins’q and cash flow on corporate cash holdings”. 2nd Conference in Business, Accounting, and management. Pp.392-397
 17. Jani،، Hoesli، M.، Bender، A.، w.d.، (2004). “Corporate Cash Holdings and Agency Conflicts”, available at www.ssrn.com,id=563863
 18. Jiang, Z., and E. Lie, (2016), “Cash holding adjustments and managerial entrenchment”, Journal of Corporate Finance 36, pp. 190–205.
 19. Liang, Shao-Huai, Yu-Ting Hsieh, Hsuan-Chu Lin, Peng-Wei Chi (2018). “The Effect of CEO Gender on Corporate Cash Holdings and Over-investment Problems - Evidence from Taiwan”. Advances in Economics and Business, 6, 26 - 35.
 20. Martínez-Sola, C., García-Teruel, P.J. & Martínez-Solano, P. (2018). “Cash holdings in SMEs: speed of adjustment, growth and financing” https://doi.org/10.1007/s11187-018-9990-y
 21. Opler, T., L. Pinkowitz, R. Stulz, and R. Williamson, (1999), “the determinants and implications of corporate cash holdings”, Journal of Financial Economics 52, pp. 3–46.
 22. Ozkan Aydin, Ozkan Neslihan, (2004). “Corporate Cash Holdings: An Empirical Investigation of UK Companies”, Journal of Banking & Finance, 28, 2103–2134
 23. Venkiteshwaran, V. (2011). “Partial adjustment toward optimal cash holding levels”. Review of Financial Economics, 20 (3).113-121
 24. Yi .Hu,. Li. Yong. Zeng. Jianyu (2018). “Stock liquidity and corporate cash holdings”. Finance Research Letters. https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.06.018