ارائه مدلی برای نمایش ساختار بازار مالی به‌وسیله قوانین ارزش‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری،دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری

چکیده

اغلب مطالعات انجام‌شده درزمینه‌ی ارتباط قوانین ارزش‌گذاری و ساختار بازار مالی از رویکردهای خطی جهت تجزیه‌وتحلیل استفاده کرده­اند. در این تحقیق این سؤال مطرح‌شده است که آیا تأثیر قوانین ارزش‌گذاری بر ساختار بازار مالی در شرایط مختلف اقتصادی ثابت است؟ اهمیت پاسخ به این سؤال زمانی معلوم می­شود که سیاست­گذاران اقتصادی در راستای افزایش ساختار بازار مالی بخواهند سیاست مناسب در بخش مالی را اتخاذ نمایند. مطالعه­ی حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تجزیه‌وتحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی می­باشد. آمار و اطلاعات موردنیاز تحقیق به روش اسنادی یا کتابخانه­ای جمع­آوری شد که داده­های جمع‌آوری‌شده آن با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو D8 (شامل: ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) می‌باشد. برای تخمین نیز مدل از دو نرم­افزار EViews6 و MATLAB استفاده شد. با توجه به نتایج گزارش‌شده، نکات زیر قابل استنباط می­باشد: قوانین ارزش‌گذاری اثر غیرخطی بر ساختار بازار مالی دارد. اثرگذاری متفاوت قوانین ارزش‌گذاری بر ساختار بازار مالی در رژیم­های مختلف مؤید این امر است که قوانین ارزش‌گذاری منجر به بهبود عملکـرد ساختار بازار مالی می­شود، اما این اثر در طول زمان متفاوت است به‌طوری‌که حتی امکان اثر منفی نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها