پیش‌بینی و مدل‌سازی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های GARCH

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری ، واحد کاشان ، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار ،گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از این پژوهش مدل‌سازی و مقایسه قدرت پیش‌بینی کنندگی مدل‌های GARCH در پیش‌بینی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین‌رو دوره زمانی 1/1/1388 تا 30/12/1395 بر مبنای بازدهی روزانه شاخص کل قیمت (TEPIX) شامل 1900 مشاهده انتخاب شد و مدل‌های GARCH، EGARCH، PGARCH، GJR، GARCH-M،FIGARCH و FIEGARCH  با رویکرد سری زمانی و تحت فرض توزیع مجانبی نرمال بررسی گردید و عملکرد پیش‌بینی این الگوها بر اساس معیارهای میانگین خطای معیار (MSE)، میانه خطای معیار (MedSE)، میانگین قدر مطلق خطای پیش‌بینی (MAE)، جذر میانگین مربعات خطاهای پیش‌بینی (RMSE) و ضریب نابرابری تایل (TIC) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل FIGARCH ازنظر سه معیار MSE، MAE و RMSE دارای کمترین خطا است که نشان می‌دهد خوبی برازش این مدل از تمامی مدل‌های دیگر برای پیش‌بینی تلاطم بازدهی سهام  بیشتر است. همچنین مشخص شد که بازدهی شاخص کل قیمت سهام (TEPIX) دارای تلاطم‌های خوشه‌ای است بدین معنی که با نوسانات کم، تلاطم کوچک در دوره‌های بعدی دارد و با نوسانات زیاد دچار تلاطم شدید می‌شود.

کلیدواژه‌ها