تاثیرانعطاف‌پذیری مالی و محدودیت در تامین مالی بر مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

سود گزارش‌شده یک شرکت، منعکس‌کننده تخصیص کارآمد منابع در داخل شرکت و فعالیت‌های عملیاتی شرکت می‌باشد.لذا مدیران انگیزه قوی دارند که سود را مدیریت کنند. این پژوهش به بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری مالی و محدودیت تامین مالی بر مدیریت سود  می‌پردازد.پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی از نوع  تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش  حذف سیستماتیک  103 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش در دوره زمانی بین سالهای 1389تا 1394 انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد انعطاف‌پذیری مالی بر مدیریت سود واقعی و مصنوعی تاثیر منفی دارد. همچنین نتایج نشان داد محدودیت تامین مالی بر مدیریت سود مصنوعی تاثیر  مثبت دارد اما بر مدیریت سود واقعی تاثیر معناداری نشان نداد.

کلیدواژه‌ها