ارائه ‌الگویی ‌نوین ‌از ‌حاکمیت ‌شرکتی ‌و ‌عملکرد ‌ ‌شرکتی‌: ‌مسئولیت ‌اجتماعی ‌و ‌کارآفرینی ‌شرکتی ‌و ‌نقش ‌تعدیل‌کنندگی ‌فناوری ‌اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ‌دکتری ‌گروه ‌کارآفرینی، ‌واحد ‌علی ‌آباد ‌کتول، ‌دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی

2 گروه ‌مدیریت ‌و ‌حسابداری، واحد ‌علی ‌اباد ‌کتول، دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی

3 گروه ‌مدیریت ‌دولتی، واحد ‌علی ‌اباد ‌کتول‌، دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی

4 گروه ‌حسابداری، واحد ‌علی ‌اباد ‌کتول، دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی

چکیده

هدف ‌اصلی ‌این ‌تحقیق ‌ارائه ‌الگویی ‌نوین ‌از ‌حاکمیت ‌شرکتی ‌و ‌عملکرد ‌شرکتی ‌می‌باشد ‌که ‌در ‌این ‌راستا ‌از ‌متغیرهای ‌کارآفرینی ‌شرکتی، ‌مسئولیت ‌اجتماعی ‌و ‌تعدیلگر‌ ‌فناوری ‌اطلاعات ‌به‌عنوان، ‌استفاده‌شده ‌است. ‌روش ‌تحقیق ‌توصیفی ‌از ‌نوع ‌همبستگی ‌می‌باشد. ‌جامعه ‌آماری ‌تحقیق، ‌شرکت‌های ‌پذیرفته‌شده ‌در ‌بورس ‌اوراق ‌بهادار ‌تهران ‌می‌باشند ‌که ‌از ‌این ‌میان‌بر ‌اساس ‌فرمول ‌کوکران ‌203 ‌شرکت ‌انتخاب ‌و ‌از ‌مدیر ‌ارشد ‌هر ‌شرکت ‌جهت ‌گردآوری ‌داده، ‌استفاده‌شده ‌است. ‌ابزار ‌گردآوری ‌داده‌ها ‌شامل ‌پنج ‌پرسشنامه ‌استاندارد ‌می-باشد ‌که ‌پایایی ‌و ‌روایی ‌توسط ‌آزمون‌های ‌واگرایی ‌و ‌همگرایی ‌موردسنجش ‌و ‌تائید ‌قرارگرفته ‌است. ‌روش ‌تجزیه‌وتحلیل ‌داده‌ها ‌با ‌استفاده ‌از ‌نرم‌افزار ‌Smart-Pls ‌انجام‌شده ‌است. ‌در ‌نتایج ‌تحقیق ‌تأثیر ‌مثبت ‌و ‌معنادار ‌حاکمیت ‌شرکتی ‌بر ‌عملکرد ‌شرکت؛ ‌حاکمیت ‌شرکتی ‌بر ‌مسئولیت ‌اجتماعی، ‌حاکمیت ‌شرکتی ‌بر ‌کارآفرینی ‌شرکتی؛ ‌مسئولیت ‌اجتماعی ‌بر ‌عملکرد ‌شرکت؛ ‌کارآفرینی ‌شرکتی ‌بر ‌عملکرد ‌شرکت ‌مورد ‌تائید ‌قرار ‌گرفت؛ ‌اما ‌در ‌نتایج ‌حاصل ‌از ‌تحقیق، ‌نقش ‌تعدیل ‌گری ‌فناوری ‌اطلاعات ‌در ‌رابطه ‌بین ‌کارآفرینی ‌شرکتی ‌و ‌عملکرد ‌شرکت ‌و ‌رابطه ‌بین ‌حاکمیت ‌شرکتی ‌و ‌عملکرد ‌شرکت ‌مورد ‌تائید ‌قرار ‌نگرفت.

کلیدواژه‌ها