پیامدهای ریسک مرتبط به استاندارهای گزارشگری مالی بین‌المللی در بانک‌های ایرانی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی مالی دانشگاه شاهد

2 دکتری حسابداری، استادیار دانشگاه شاهد،گروه مدیریت بازرگانی

3 دکتری مدیریت صنعتی، استادیار دانشگاه شاهد،گروه مدیریت صنعتی

چکیده

این روزها بحث جایگزین نمودن استاندارهای بین‌المللی و ملی توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی پیامدهای اتخاذ اجباری استاندارهای گزارشگری بین‌المللی مالی IFRS بر ارتباط بین معیارهای مبتنی بر ریسک و متغیرهای حسابداری در بانک‌های ایرانی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای اولین بار در ایران انجام‌گرفته است ، بدین منظور به بررسی تغییرات همبستگی از  آزمون Z فیشر و تغییرات میانگین از آزمون T زوجی استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده اینست که اتخاذ IFRS رابطه میان نسبت وام به دارایی با ریسک سیستماتیک را در جهت مثبت افزایش می‌دهند درحالی‌که اندازه و اعتبار با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک  و سود هر سهم و محافظه‌کاری و ریسک سیستماتیک رابطه معکوسی را ، پس از گذار به IFRS نشان می‌دهند . به‌علاوه بین تنوع درآمد و معیار ریسک بازار رابطه مثبتی پس اجرای IFRS وجود دارد و در آخر IFRS  تأثیری بر رابطه نقدینگی و ریسک سیستماتیک  غیر سیستماتیک نگذاشته است.

کلیدواژه‌ها