بررسی رابطه نوع اظهارنظر و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب از مالیات با استفاده از روش دومرحله‌ای هکمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی، گروه حسابداری، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه رجا, قزوین

3 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فروردین، گروه حسابداری، قائمشهر

4 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی رابطه نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ­می‌پردازد. ازآنجایی‌که مؤسسات بزرگ حسابرسی دارای دانش برتر و تجربه بیشتری نسبت به سایر مؤسسات بوده و همواره در راستای حفظ و افزایش اعتبار حرفه‌ای خود عمل می‌کنند، بنابراین، شرکت‌های پایبند به قوانین و مقررات، خدمات حسابرسی مالیاتی خود را از حسابرسانی دریافت می‌کنند که نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی، بزرگتر و در امور مالیاتی متخصص باشند. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع پژوهش­های همبستگی است که در آن رابطه نوع اظهارنظر و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی موردبررسی قرار گرفته است. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر، شامل 71 شرکت است که برای دوره­ی زمانی ده ساله 1384 تا 1394 بررسی شده­اند. فرضیه­های پژوهش با استفاده از روش دو­مرحله­ای هکمن و روش آماری داده­های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته­اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکت رابطه معناداری دارند. به‌عبارت‌دیگر، شرکت­هایی که به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات از حسابرس خود اظهار نظر غیر مقبول دریافت نموده­اند، احتمال اجتناب مالیاتی در آن‌ها افزایش می­یابد. از طرف دیگر اگر موسسه حسابرسی واحد مورد رسیدگی سازمان حسابرسی باشد به دلیل توجه سازمان حسابرسی به منافع دولت و همچنین حفظ اعتبار حرفه­ای، اجتناب مالیاتی کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها