بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیأت مدیره در شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این تحقیق رابطه بین وجود کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی در 117 شرکت عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1382 تا 1392 بررسی شده است. به منظور گردآوری داده های لازم از امیدنامه و گزارش هیئت مدیره مندرج در سایت های کدال، www.tsetmc.com، www.rdis.ir و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، علیرغم نظریه‌ها و استدلال‌های قوی، بین این دسته از سازوکارها در شرکت‌های عرضه اولیه(IPO) شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معناداری وجود ندارد. این نتیجه می‌تواند ناشی از دوره زمانی، نوع شرکت‌های مورد بررسی و یا ماهیت متفاوت کمیته‌های حسابرسی باشد. اگرچه این امکان وجود دارد که در دوره‌های دیگر و سایر شرکت‌ها نتایج مغایر حاصل شود، ولی ساختار شرکت‌های دولتی که برای اولین بار عرضه می‌شود، عموما بر اساس تعامل در پاسخگویی بوده و نه بر اساس تضاد منافع. از این رو، سازوکارهای حاکمیت شرکتی به احتمال قوی معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها